• ساختار سازمانی

  • مدیر کل

   • معاونت آموزش پژوهش و برنامه ریزی

    • رئیس اداره آموزش پژوهش و برنامه ریزی

    • سرپرست اداره آموزشگاه های آزاد و مشارکت مردمی

    • رئیس اداره سنجش مهارت و صلاحیت حرفه ای

   • معاونت اداری و پشتیبانی

    • رئیس اداره امور عمومی و پشتیبانی

     • مسئول دبیرخانه

     • مسئول بایگانی

     • مسئول خدمات

     • مسئول نقلیه

     • مسئول انبار

     • کارپردازی

     • انتشارات

     • مسئول امور اداری و کارگزینی

    • رئیس اداره امور مالی

   • مراکز آموزش فنی و حرفه ای دولتی استان

   • حوزه مدیر کل

    • مدیر روابط عمومی و اموربین الملل

    • مدیر حراست

    • مسئول هماهنگی امور مراکز

    • کارشناس بودجه

    • مدیر فناوری اطلاعات

    • مسئول دفتر فنی

    • کارشناس حقوقی

    • مسئول ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات