• علی افچنگی

  علی افچنگی

  سمت شغلی: رئیس مرکز شماره 1 مشهد

  محل خدمت: مرکز آموزش فنی و حرفه ای شماره 1 مشهد

  شماره تماس: 05138787000

  ایمیل: aa.afchangi@gmail.com

 • رضا جابری

  رضا جابری

  سمت شغلی: سرپرست مرکز شماره 2 مشهد

  محل خدمت: مرکز آموزش فنی و حرفه ای شماره 2 مشهد

  شماره تماس: 05137266600

 • محسن بهادریان

  محسن بهادریان

  سمت شغلی: رئیس مرکز شماره 3 مشهد

  محل خدمت: مرکز آموزش فنی و حرفه ای شماره 3 مشهد

  شماره تماس: 05135241001

 • صدیقه امیرخانی

  صدیقه امیرخانی

  سمت شغلی: سرپرست مرکز آموزش فنی و حرفه ای شماره 4 مشهد

  محل خدمت: مرکز آموزش فنی و حرفه ای شماره 4 مشهد

  شماره تماس: 05137276249

 • کمال الدین مداح

  کمال الدین مداح

  سمت شغلی: رئیس مرکز شماره 5 مشهد

  محل خدمت: مرکز آموزش فنی و حرفه ای شماره 5 مشهد

  شماره تماس: 05138799766

 • حسن اکرامیان

  حسن اکرامیان

  سمت شغلی: سرپرست مرکز شماره 6 مشهد

  محل خدمت: مرکز آموزش فنی و حرفه ای شماره 6 مشهد

  شماره تماس: 05138767504

 • مهدی سرداریان

  مهدی سرداریان

  سمت شغلی: سرپرست مرکز سپهبد شهید سردار سلیمانی مشهد

  محل خدمت: مرکز آموزش فنی و حرفه ای سپهبد شهید سردار سلیمانی

  ایمیل: mahdysardary@yahoo.com

 • حمیدرضا موسوی

  حمیدرضا موسوی

  سمت شغلی: سرپرست مرکز شهید حاج قاسم سلیمانی مشهد

  محل خدمت: مرکز آموزش فنی و حرفه ای سپهبد علی صیاد شیرازی

  شماره تماس: 05136140104

  ایمیل: ham3200id@yahoo.com

 • مهدی مروج

  مهدی مروج

  سمت شغلی: رئیس مرکز گناباد

  محل خدمت: مرکز آموزش فنی و حرفه ای شماره 7 گناباد

  شماره تماس: 05156723331

  ایمیل: m59moravej@gmail.com

 • هاشم صادق زاده

  سمت شغلی: سرپرست مرکز شماره 8 تربت حیدریه

  محل خدمت: مرکز آموزش فنی و حرفه ای شماره 8 تربت حیدریه

  شماره تماس: 52228465

  ایمیل: ah.sadeghzadeh@yahoo.com

 • احمد شادی

  احمد شادی

  سمت شغلی: رئیس مرکز شماره 10 نیشابور

  محل خدمت: مرکز آموزش فنی و حرفه ای شماره 10 نیشابور

  شماره تماس: 05142610291

  ایمیل: shadi1354@gmail.com

 • کاظم عطار

  کاظم عطار

  سمت شغلی: رئیس مرکز شماره 12 زبرخان

  محل خدمت: مرکز آموزش فنی و حرفه ای شماره 12 زبرخان

  شماره تماس: 43224499

 • مهدی مهراندیش

  مهدی مهراندیش

  سمت شغلی: سرپرست مرکز آموزش فنی و حرفه ای 13 سبزوار

  محل خدمت: مرکز آموزش فنی و حرفه ای شماره 13 سبزوار

  شماره تماس: 45622900

  ایمیل: mehrandish.mahdi@yahoo.com

 • سید قاسم موسوی بیرکی

  سید قاسم موسوی بیرکی

  سمت شغلی: رئیس مرکز شماره 14 قوچان

  محل خدمت: مرکز آموزش فنی و حرفه ای شماره 14 قوچان

  شماره تماس: 05147220743

  ایمیل: mosavibiraki@yahoo.com

 • محمدرضا انصاری مهر

  سمت شغلی: رئیس مرکز شماره 15 جغتای

  محل خدمت: مرکز آموزش فنی و حرفه ای شماره 15 جغتای

  ایمیل: mr.ansarimehr@yahoo.com

 • فرهاد ایرانی

  فرهاد ایرانی

  سمت شغلی: رئیس مرکز شماره 16 درگز

  محل خدمت: مرکز آموزش فنی و حرفه ای شماره 16 درگز

  شماره تماس: 05146228002

  ایمیل: farhadiranitvto@yahoo.com

 • ابوالفضل خبازی

  ابوالفضل خبازی

  سمت شغلی: رئیس مرکز شماره 17 کاشمر

  محل خدمت: مرکز آموزش فنی و حرفه ای شماره 17 کاشمر

  شماره تماس: 55250645

 • علیرضا خوئی شرق

  علیرضا خوئی شرق

  سمت شغلی: سرپرست مرکز شماره 18 فیروزه

  محل خدمت: مرکز آموزش فنی و حرفه ای شماره 18 فیروزه

  شماره تماس: 43523678

  ایمیل: mohamadrezakhsh@yahoo.com

 • نویدرضا مردانی

  نویدرضا مردانی

  سمت شغلی: رئیس مرکز شماره 19 سرولایت

  محل خدمت: مرکز آموزش فنی و حرفه ای شماره 19 سرولایت

  شماره تماس: 05143246333

  ایمیل: navid_mardani@yahoo.com

 • مهدی نیکبخت کاخکی

  مهدی نیکبخت کاخکی

  سمت شغلی: سرپرست مرکز شماره 20 تربت جام

  محل خدمت: مرکز آموزش فنی و حرفه ای شماره 20 تربت جام

  شماره تماس: 05152541100

  ایمیل: www.mehdinikbakhtk@yahoo.com

 • علی اکبر مهدی زاده

  علی اکبر مهدی زاده

  سمت شغلی: رئیس مرکز شماره 21 رشتخوار

  محل خدمت: مرکز آموزش فنی و حرفه ای شماره 21 رشتخوار

  شماره تماس: 05156222177

  ایمیل: mahdizade6836@yahoo.com

 • سیدحسین احمدی

  سیدحسین احمدی

  سمت شغلی: رئیس مرکز شماره 22 بجستان

  محل خدمت: مرکز آموزش فنی و حرفه ای شماره 22 بجستان

  شماره تماس: 05156526414

  ایمیل: ahmadi1355809@gmail.com

 • علی دانش بیان

  علی دانش بیان

  سمت شغلی: سرپرست مرکز شماره 23 چناران

  محل خدمت: مرکز آموزش فنی و حرفه ای شماره 23 چناران(شهید نورانی)

  شماره تماس: 05146132257

 • سید محسن سیدالنگی

  سید محسن سیدالنگی

  سمت شغلی: رئیس مرکز شماره 24 سرخس

  محل خدمت: مرکز آموزش فنی و حرفه ای شماره 24 سرخس

  شماره تماس: 05134521562

 • جواد اسماعیلی اسکندری

  جواد اسماعیلی اسکندری

  سمت شغلی: سرپرست مرکز شماره 25 فریمان

  محل خدمت: مرکز آموزش فنی و حرفه ای شماره 25 فریمان

  شماره تماس: 05134620005

  ایمیل: javad_fanni@yahoo.com

 • محسن رنجبر کاریزکی

  محسن رنجبر کاریزکی

  سمت شغلی: رئیس مرکز شماره 26 کلات

  محل خدمت: مرکز آموزش فنی و حرفه ای شماره 26 کلات

  شماره تماس: 38787000

  ایمیل: ranjbar1347@gmail.com

 • اسماعیل نیک محمدی

  اسماعیل نیک محمدی

  سمت شغلی: رئیس مرکز شماره 27 تایباد

  محل خدمت: مرکز آموزش فنی و حرفه ای شماره 27 تایباد

  شماره تماس: 05152546915

  ایمیل: e_n514@yahoo.com

 • مهدی علیزاده

  مهدی علیزاده

  سمت شغلی: رئیس مرکز شماره 28 بردسکن

  محل خدمت: مرکز آموزش فنی و حرفه ای شماره 28 بردسکن

  شماره تماس: 55431943

 • سیما تیموری حفیظ آبادی

  سیما تیموری حفیظ آبادی

  سمت شغلی: سرپرست مرکز شماره 29 خواف

  محل خدمت: مرکز آموزش فنی و حرفه ای شماره 29 خواف

  شماره تماس: 05154223966

 • حسن صبری بنهنگی

  حسن صبری بنهنگی

  سمت شغلی: سرپرست مرکز مه ولات

  محل خدمت: مرکز آموزش فنی و حرفه ای مه ولات

  شماره تماس: 5152313108

 • مهدی کوشکباغی

  مهدی کوشکباغی

  سمت شغلی: سرپرست مرکز جوین

  محل خدمت: مرکز آموزش فنی و حرفه ای جوین

  شماره تماس: 05144657503

  ایمیل: mehdikoushkbaghi@gmail.com

 • رضا برات زاده

  رضا برات زاده

  سمت شغلی: سرپرست مرکز آموزش فنی و حرفه ای باخرز

  محل خدمت: مرکز آموزش فنی و حرفه ای باخرز

  شماره تماس: 05154825150

  ایمیل: abdollah0915@gmail.com

 • مهدی عربی

  مهدی عربی

  سمت شغلی: سرپرست مرکز خلیل آباد

  محل خدمت: مرکز آموزش فنی و حرفه ای خلیل آباد

  شماره تماس: 05157725600

  ایمیل: arabimahdi003@gmail.com