• علیرضا داودی

  علیرضا داودی

  سمت شغلی: رئیس مرکز شماره 1 مشهد

  محل خدمت: مرکز آموزش فنی و حرفه ای شماره 1 مشهد

  شماره تماس: 05138787000

  ایمیل: ar.davoodi1@gmail.com

 • مهدی ملکی

  مهدی ملکی

  سمت شغلی: رئیس مرکز شماره 2 مشهد

  محل خدمت: مرکز آموزش فنی و حرفه ای شماره 2 مشهد

  شماره تماس: 05137286600

 • علی افچنگی

  علی افچنگی

  سمت شغلی: رئیس مرکز شماره 3 مشهد

  محل خدمت: مرکز آموزش فنی و حرفه ای شماره 3 مشهد

  شماره تماس: 05135241006

  ایمیل: aa.afchangi@gmail.com

 • صدیقه امیرخانی

  سمت شغلی: سرپرست مرکز آموزش فنی و حرفه ای شماره 4 مشهد

  محل خدمت: مرکز آموزش فنی و حرفه ای شماره 4 مشهد

  شماره تماس: 05137276249

 • کمال الدین مداح

  کمال الدین مداح

  سمت شغلی: رئیس مرکز شماره 5 مشهد

  محل خدمت: مرکز آموزش فنی و حرفه ای شماره 5 مشهد

  شماره تماس: 05138799766

 • سیروس نخودچی

  سیروس نخودچی

  سمت شغلی: رئیس مرکز شماره 6 مشهد

  محل خدمت: مرکز آموزش فنی و حرفه ای شماره 6 مشهد

  شماره تماس: 05137257149

 • اقدس قاسم پور

  اقدس قاسم پور

  سمت شغلی: سرپرست مرکز شهید حاج قاسم سلیمانی مشهد

  محل خدمت: مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهید حاج قاسم سلیمانی

  شماره تماس: 05136140104

  ایمیل: aghasempoor@yahoo.com

 • مهدی مروج

  مهدی مروج

  سمت شغلی: رئیس مرکز گناباد

  محل خدمت: مرکز آموزش فنی و حرفه ای شماره 7 گناباد

  شماره تماس: 05156723331

  ایمیل: m59moravej@gmail.com

 • مرضیه پروان

  مرضیه پروان

  سمت شغلی: رئیس مرکز شماره 8 تربت حیدریه

  محل خدمت: مرکز آموزش فنی و حرفه ای شماره 8 تربت حیدریه

  شماره تماس: 05152277905

  ایمیل: parvan1360@gmail.com

 • احمد شادی

  احمد شادی

  سمت شغلی: سرپرست مرکز شماره 10 نیشابور

  محل خدمت: مرکز آموزش فنی و حرفه ای شماره 10 نیشابور

  شماره تماس: 05142610291

  ایمیل: shadi1354@gmail.com

 • کاظم عطار

  کاظم عطار

  سمت شغلی: رئیس مرکز شماره 12 زبرخان

  محل خدمت: مرکز آموزش فنی و حرفه ای شماره 12 زبرخان

  شماره تماس: 43224499

 • حمیدرضا موسوی

  حمیدرضا موسوی

  سمت شغلی: رئیس مرکز شماره 13 سبزوار

  محل خدمت: مرکز آموزش فنی و حرفه ای شماره 13 سبزوار

  شماره تماس: 44412002

  ایمیل: ham3200id@yahoo.com

 • سید قاسم موسوی بیرکی

  سید قاسم موسوی بیرکی

  سمت شغلی: رئیس مرکز شماره 14 قوچان

  محل خدمت: مرکز آموزش فنی و حرفه ای شماره 14 قوچان

  شماره تماس: 05147220743

  ایمیل: mosavibiraki@yahoo.com

 • علی محمد نظری دوست

  علی محمد نظری دوست

  سمت شغلی: سرپرست مرکز شماره 15 جغتای

  محل خدمت: مرکز آموزش فنی و حرفه ای شماره 15 جغتای

  شماره تماس: 05145622355

  ایمیل: a.nazaridost@gmail.com

 • فرهاد ایرانی

  فرهاد ایرانی

  سمت شغلی: رئیس مرکز شماره 16 درگز

  محل خدمت: مرکز آموزش فنی و حرفه ای شماره 16 درگز

  شماره تماس: 05146228002

  ایمیل: farhadiranitvto@yahoo.com

 • ابوالفضل خبازی

  ابوالفضل خبازی

  سمت شغلی: رئیس مرکز شماره 17 کاشمر

  محل خدمت: مرکز آموزش فنی و حرفه ای شماره 17 کاشمر

  شماره تماس: 55250645

 • حمیدرضا شمسائی

  حمیدرضا شمسائی

  سمت شغلی: رئیس مرکز شماره 18 فیروزه

  محل خدمت: مرکز آموزش فنی و حرفه ای شماره 18 فیروزه

  شماره تماس: 05143523678

 • نویدرضا مردانی

  نویدرضا مردانی

  سمت شغلی: رئیس مرکز شماره 19 سرولایت

  محل خدمت: مرکز آموزش فنی و حرفه ای شماره 19 سرولایت

  شماره تماس: 05143246333

  ایمیل: navid_mardani@yahoo.com

 • مهدی سرداریان

  مهدی سرداریان

  سمت شغلی: سرپرست مرکز شماره 20 تربت جام

  محل خدمت: مرکز آموزش فنی و حرفه ای شماره 20 تربت جام

  شماره تماس: 05152541100

  ایمیل: mahdysardary@yahoo.com

 • علی اکبر مهدی زاده

  علی اکبر مهدی زاده

  سمت شغلی: رئیس مرکز شماره 21 رشتخوار

  محل خدمت: مرکز آموزش فنی و حرفه ای شماره 21 رشتخوار

  شماره تماس: 05156222177

  ایمیل: mahdizade6836@yahoo.com

 • سیدحسین احمدی

  سیدحسین احمدی

  سمت شغلی: رئیس مرکز شماره 22 بجستان

  محل خدمت: مرکز آموزش فنی و حرفه ای شماره 22 بجستان

  شماره تماس: 05156526414

  ایمیل: ahmadi1355809@gmail.com

 • سیدمجتبی جلیلی محتشم

  سیدمجتبی جلیلی محتشم

  سمت شغلی: رئیس مرکز شماره 23 چناران

  محل خدمت: مرکز آموزش فنی و حرفه ای شماره 23 چناران

  شماره تماس: 046188203

  ایمیل: jalili.mohtasham@gmail.com

 • سید محسن سیدالنگی

  سید محسن سیدالنگی

  سمت شغلی: رئیس مرکز شماره 24 سرخس

  محل خدمت: مرکز آموزش فنی و حرفه ای شماره 24 سرخس

  شماره تماس: 05134521562

 • عباس شورابی ثانی

  عباس شورابی ثانی

  سمت شغلی: رئیس مرکز شماره 25 فریمان

  محل خدمت: مرکز آموزش فنی و حرفه ای شماره 25 فریمان

  شماره تماس: 34620005

  ایمیل: abas3231@yahoo.com

 • علیرضا خوئی شرق

  علیرضا خوئی شرق

  سمت شغلی: رئیس مرکز شماره 26 کلات

  محل خدمت: مرکز آموزش فنی و حرفه ای شماره 26 کلات

  شماره تماس: 05134724616

  ایمیل: mohamadrezakhsh@yahoo.com

 • اسماعیل نیک محمدی

  اسماعیل نیک محمدی

  سمت شغلی: رئیس مرکز شماره 27 تایباد

  محل خدمت: مرکز آموزش فنی و حرفه ای شماره 27 تایباد

  شماره تماس: 05152546915

  ایمیل: e_n514@yahoo.com

 • مهدی علیزاده

  مهدی علیزاده

  سمت شغلی: رئیس مرکز شماره 28 بردسکن

  محل خدمت: مرکز آموزش فنی و حرفه ای شماره 28 بردسکن

  شماره تماس: 55431943

 • سیما تیموری حفیظ آبادی

  سیما تیموری حفیظ آبادی

  سمت شغلی: سرپرست مرکز شماره 29 خواف

  محل خدمت: مرکز آموزش فنی و حرفه ای شماره 29 خواف

  شماره تماس: 05154223966

 • حسن صبری بنهنگی

  حسن صبری بنهنگی

  سمت شغلی: سرپرست مرکز مه ولات

  محل خدمت: مرکز آموزش فنی و حرفه ای مه ولات

  شماره تماس: 5152313108

 • مهدی کوشکباغی

  مهدی کوشکباغی

  سمت شغلی: سرپرست مرکز جوین

  محل خدمت: مرکز آموزش فنی و حرفه ای جوین

  شماره تماس: 05144657503

  ایمیل: mehdikoushkbaghi@gmail.com

 • مهدی نیکبخت کاخکی

  مهدی نیکبخت کاخکی

  سمت شغلی: سرپرست مرکز باخرز

  محل خدمت: مرکز آموزش فنی و حرفه ای باخرز

  شماره تماس: 54825150

  ایمیل: www.mehdinikbakhtk@yahoo.com

 • مهدی عربی

  مهدی عربی

  سمت شغلی: سرپرست مرکز خلیل آباد

  محل خدمت: مرکز آموزش فنی و حرفه ای خلیل آباد

  شماره تماس: 05157725600

  ایمیل: arabimahdi003@gmail.com