جستجو:
جستجو بر اساس : عنوان ، وب سایت ، ایمیل ، تلفن همراه ، تلفن ، فاکس

ردیف عنوان جزییات عملیات
1مشاوره آموزشی به صورت آنلاین و آفلاینوب سایت : http://portaltvto.com/moshavere/mosh_general_cn
ایمیل :
موبایل :
تلفن : 37286014
فاکس :
شناسنامه خدمت  
فرآیند انجام کار 
نظرسنجی  
2آموزشگاه های آزادوب سایت : http://www.portaltvto.com
ایمیل :
موبایل :
تلفن : 37287002
فاکس :
شناسنامه خدمت  
فرآیند انجام کار 
نظرسنجی  
3آموزش های مهارتیوب سایت : http://www.portaltvto.com
ایمیل :
موبایل :
تلفن : 37286006
فاکس :
شناسنامه خدمت  
فرآیند انجام کار 
نظرسنجی  
4برگزاری مسابقات ملی مهارت در سه سطح شهرستانی ، استانی و ملیوب سایت : http://www.portaltvto.com
ایمیل :
موبایل :
تلفن : 37287011
فاکس :
شناسنامه خدمت  
فرآیند انجام کار 
نظرسنجی  
5آزمون های مهارتیوب سایت : http://advari.irantvto.ir
ایمیل :
موبایل :
تلفن : 37287020
فاکس :
شناسنامه خدمت  
فرآیند انجام کار 
نظرسنجی