آخرین اخبار http://khrtvto.ir/ آخرین اخبار اداره کل آموزش فنی و حرفه ای خراسان رضوی FA خانه http://khrtvto.ir/Images/gui/RssLogo.gif http://khrtvto.ir/ اداره کل آموزش فنی و حرفه ای خراسان رضوی Copyright اداره کل آموزش فنی و حرفه ای خراسان رضوی, 1402 20 Intech با هدف خلق آینده درخشان برای نوجوانان؛ ثبت نام دومین دوره مسابقات ملی مهارت نوجوانان آغاز شد http://khrtvto.ir/News/با-هدف-خلق-آینده-درخشان-برای-نوجوانان؛-ثبت-نام-دومین-دوره-مسابقات-ملی-مهارت-نوجوانان-آغاز-شد-16073.aspx 2023-05-15 http://khrtvto.ir/News/با-هدف-خلق-آینده-درخشان-برای-نوجوانان؛-ثبت-نام-دومین-دوره-مسابقات-ملی-مهارت-نوجوانان-آغاز-شد-16073.aspx ]]> تغییر رویکرد آموزش های مهارتی از عرضه محوری به تقاضا محوری مهارت مؤثرترین مؤلفه کاهش نرخ بیکاری http://khrtvto.ir/News/تغییر-رویکرد-آموزش-های-مهارتی-از-عرضه-محوری-به-تقاضا-محوری-مهارت-مؤثرترین-مؤلفه-کاهش-نرخ-بیکاری-16068.aspx 2023-05-14 http://khrtvto.ir/News/تغییر-رویکرد-آموزش-های-مهارتی-از-عرضه-محوری-به-تقاضا-محوری-مهارت-مؤثرترین-مؤلفه-کاهش-نرخ-بیکاری-16068.aspx ]]> ضرورت مطالبه گری بنگاه های اقتصادی، اتحادیه ها و صنوف در کسب مهارت های منطبق با نیاز بازار کار http://khrtvto.ir/News/ضرورت-مطالبه-گری-بنگاه-های-اقتصادی،-اتحادیه-ها-و-صنوف-در-کسب-مهارت-های-منطبق-با-نیاز-بازار-کار-16060.aspx 2023-05-13 http://khrtvto.ir/News/ضرورت-مطالبه-گری-بنگاه-های-اقتصادی،-اتحادیه-ها-و-صنوف-در-کسب-مهارت-های-منطبق-با-نیاز-بازار-کار-16060.aspx ]]> مولدسازی کارگاه های نیمه تعطیل و راکد با واگذاری به بخش خصوصی و شرکای اجتماعی http://khrtvto.ir/News/مولدسازی-کارگاه-های-نیمه-تعطیل-و-راکد-با-واگذاری-به-بخش-خصوصی-و-شرکای-اجتماعی-16061.aspx 2023-05-13 http://khrtvto.ir/News/مولدسازی-کارگاه-های-نیمه-تعطیل-و-راکد-با-واگذاری-به-بخش-خصوصی-و-شرکای-اجتماعی-16061.aspx ]]> معاون وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی: اهداء 10600 متر مربع زمین و 12600 متر مربع بنا توسط خیرین مهارتی http://khrtvto.ir/News/معاون-وزیر-تعاون-کار-و-رفاه-اجتماعی-اهداء-10600-متر-مربع-زمین-و-12600-متر-مربع-بنا-توسط-خیرین-مهارت-16062.aspx 2023-05-13 http://khrtvto.ir/News/معاون-وزیر-تعاون-کار-و-رفاه-اجتماعی-اهداء-10600-متر-مربع-زمین-و-12600-متر-مربع-بنا-توسط-خیرین-مهارت-16062.aspx ]]> مهارت افزایی 5 میلیون نفر از بازنشستگان و فرزندان آنها در 300 عنوان استاندارد شغل و شایستگی http://khrtvto.ir/News/مهارت-افزایی-5-میلیون-نفر-از-بازنشستگان-و-فرزندان-آنها-در-300-عنوان-استاندارد-شغل-و-شایستگی-16063.aspx 2023-05-13 http://khrtvto.ir/News/مهارت-افزایی-5-میلیون-نفر-از-بازنشستگان-و-فرزندان-آنها-در-300-عنوان-استاندارد-شغل-و-شایستگی-16063.aspx ]]> با هدف ایجاد نشاط در جامعه کارگری؛ دومین دوره مسابقات ملی مهارت کارگران ایران برگزار می شود http://khrtvto.ir/News/با-هدف-ایجاد-نشاط-در-جامعه-کارگری؛-دومین-دوره-مسابقات-ملی-مهارت-کارگران-ایران-برگزار-می-شود-16064.aspx 2023-05-13 http://khrtvto.ir/News/با-هدف-ایجاد-نشاط-در-جامعه-کارگری؛-دومین-دوره-مسابقات-ملی-مهارت-کارگران-ایران-برگزار-می-شود-16064.aspx ]]> ضرورت مطالبه گری بنگاه های اقتصادی، اتحادیه ها و صنوف در کسب مهارت های منطبق با نیاز بازار کار http://khrtvto.ir/News/ضرورت-مطالبه-گری-بنگاه-های-اقتصادی،-اتحادیه-ها-و-صنوف-در-کسب-مهارت-های-منطبق-با-نیاز-بازار-کار-16059.aspx 2023-05-11 http://khrtvto.ir/News/ضرورت-مطالبه-گری-بنگاه-های-اقتصادی،-اتحادیه-ها-و-صنوف-در-کسب-مهارت-های-منطبق-با-نیاز-بازار-کار-16059.aspx بازدید دکتر پری پور ،مدیرکل دیوان محاسبات خراسان رضوی از کارگاههای آموزشی اداره کل آموزش فنی وحرفه ای خراسان رضوی http://khrtvto.ir/News/بازدید-دکتر-پری-پور-،مدیرکل-دیوان-محاسبات-خراسان-رضوی-از-کارگاههای-آموزشی-اداره-کل-آموزش-فنی-وحرفه-ا-15688.aspx 2023-01-24 http://khrtvto.ir/News/بازدید-دکتر-پری-پور-،مدیرکل-دیوان-محاسبات-خراسان-رضوی-از-کارگاههای-آموزشی-اداره-کل-آموزش-فنی-وحرفه-ا-15688.aspx ]]> تشییع و تدفین پیکر مطهر شهید گمنام دفاع مقدس ( تفحص شده با لباس منقوش به آرم وزارت کار و امور اجتماعی سابق) برگزار شد. http://khrtvto.ir/News/تشییع-و-تدفین-پیکر-مطهر-شهید-گمنام-دفاع-مقدس-(-تفحص-شده-با-لباس-منقوش-به-آرم-وزارت-کار-و-امور-اجتماع-15649.aspx 2023-01-09 http://khrtvto.ir/News/تشییع-و-تدفین-پیکر-مطهر-شهید-گمنام-دفاع-مقدس-(-تفحص-شده-با-لباس-منقوش-به-آرم-وزارت-کار-و-امور-اجتماع-15649.aspx ]]> جایگاه ویژه صنایع در پیشبرد طرح نهضت ملی مهارت آموزی در گام دوم انقلاب http://khrtvto.ir/News/جایگاه-ویژه-صنایع-در-پیشبرد-طرح-نهضت-ملی-مهارت-آموزی-در-گام-دوم-انقلاب-15641.aspx 2023-01-07 http://khrtvto.ir/News/جایگاه-ویژه-صنایع-در-پیشبرد-طرح-نهضت-ملی-مهارت-آموزی-در-گام-دوم-انقلاب-15641.aspx ]]> معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی: خالی بودن فرصت های شغلی در کشور به علت کمبود نیروی ماهر و متخصص http://khrtvto.ir/News/معاون-وزیر-تعاون،-کار-و-رفاه-اجتماعی-خالی-بودن-فرصت-های-شغلی-در-کشور-به-علت-کمبود-نیروی-ماهر-و-متخص-15642.aspx 2023-01-07 http://khrtvto.ir/News/معاون-وزیر-تعاون،-کار-و-رفاه-اجتماعی-خالی-بودن-فرصت-های-شغلی-در-کشور-به-علت-کمبود-نیروی-ماهر-و-متخص-15642.aspx ]]> افزایش فوق العاده ویژه بند ۱۰ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری کارکنان سازمان آموزش فنی و حرفه ای http://khrtvto.ir/News/افزایش-فوق-العاده-ویژه-بند-۱۰-ماده-۶۸-قانون-مدیریت-خدمات-کشوری-کارکنان-سازمان-آموزش-فنی-و-حرفه-ای-15639.aspx 2023-01-04 http://khrtvto.ir/News/افزایش-فوق-العاده-ویژه-بند-۱۰-ماده-۶۸-قانون-مدیریت-خدمات-کشوری-کارکنان-سازمان-آموزش-فنی-و-حرفه-ای-15639.aspx ]]> معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی: گزینش پل ورود سرمایه های انسانی کارآمد به سازمان هاست http://khrtvto.ir/News/معاون-وزیر-تعاون،-کار-و-رفاه-اجتماعی-گزینش-پل-ورود-سرمایه-های-انسانی-کارآمد-به-سازمان-هاست-15636.aspx 2023-01-03 http://khrtvto.ir/News/معاون-وزیر-تعاون،-کار-و-رفاه-اجتماعی-گزینش-پل-ورود-سرمایه-های-انسانی-کارآمد-به-سازمان-هاست-15636.aspx ]]> باهدف توسعه آموزش های مهارتی صورت گرفت، http://khrtvto.ir/News/باهدف-توسعه-آموزش-های-مهارتی-صورت-گرفت،-15637.aspx 2023-01-03 http://khrtvto.ir/News/باهدف-توسعه-آموزش-های-مهارتی-صورت-گرفت،-15637.aspx ]]> در برنامه زنده فرامتن شبکه افق مطرح شد: http://khrtvto.ir/News/در-برنامه-زنده-فرامتن-شبکه-افق-مطرح-شد-15611.aspx 2022-12-28 http://khrtvto.ir/News/در-برنامه-زنده-فرامتن-شبکه-افق-مطرح-شد-15611.aspx ]]> تشییع شهیدگمنام تازه تفحص شده دراداره کل آموزش فنی وحرفه ای خراسان رضوی http://khrtvto.ir/News/تشییع-شهیدگمنام-تازه-تفحص-شده-دراداره-کل-آموزش-فنی-وحرفه-ای-خراسان-رضوی-15608.aspx 2022-12-26 http://khrtvto.ir/News/تشییع-شهیدگمنام-تازه-تفحص-شده-دراداره-کل-آموزش-فنی-وحرفه-ای-خراسان-رضوی-15608.aspx ]]> استقبال از پیکر مطهر #شهید گمنام تازه تفحص شده #دفاع مقدس در اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان #خراسان رضوی http://khrtvto.ir/News/استقبال-از-پیکر-مطهر-شهید-گمنام-تازه-تفحص-شده-دفاع-مقدس-در-اداره-کل-آموزش-فنی-و-حرفه-ای-استان-خرا-15601.aspx 2022-12-25 http://khrtvto.ir/News/استقبال-از-پیکر-مطهر-شهید-گمنام-تازه-تفحص-شده-دفاع-مقدس-در-اداره-کل-آموزش-فنی-و-حرفه-ای-استان-خرا-15601.aspx ]]> معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان آموزش فنی و حرفه ای تأکید کرد: تأثیر مستقیم رضایت شغلی منابع انسانی در اثربخشی سازمانی http://khrtvto.ir/News/معاون-توسعه-مدیریت-و-منابع-سازمان-آموزش-فنی-و-حرفه-ای-تأکید-کرد-تأثیر-مستقیم-رضایت-شغلی-منابع-انسان-15588.aspx 2022-12-22 http://khrtvto.ir/News/معاون-توسعه-مدیریت-و-منابع-سازمان-آموزش-فنی-و-حرفه-ای-تأکید-کرد-تأثیر-مستقیم-رضایت-شغلی-منابع-انسان-15588.aspx ]]> سومین فراخوان تألیف کتب آموزشی منطبق با استانداردهای شایستگی سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور http://khrtvto.ir/News/سومین-فراخوان-تألیف-کتب-آموزشی-منطبق-با-استانداردهای-شایستگی-سازمان-آموزش-فنی-و-حرفه-ای-کشور-15589.aspx 2022-12-22 http://khrtvto.ir/News/سومین-فراخوان-تألیف-کتب-آموزشی-منطبق-با-استانداردهای-شایستگی-سازمان-آموزش-فنی-و-حرفه-ای-کشور-15589.aspx ]]> باحضور دکترمحسن مرادی رئیس دانشگاه آزاداسلامی خراسان رضوی دراداره کل آموزش فنی وحرفه ای خراسان رضوی صورت گرفت http://khrtvto.ir/News/باحضور-دکترمحسن-مرادی-رئیس-دانشگاه-آزاداسلامی-خراسان-رضوی-دراداره-کل-آموزش-فنی-وحرفه-ای-خراسان-رضوی-15583.aspx 2022-12-20 http://khrtvto.ir/News/باحضور-دکترمحسن-مرادی-رئیس-دانشگاه-آزاداسلامی-خراسان-رضوی-دراداره-کل-آموزش-فنی-وحرفه-ای-خراسان-رضوی-15583.aspx ]]> یلدا، مجالى است براى تکرار هر آنچه روزگارى سرمشق خوبى هایمان بوده اند و امروز بر روى طاقچه عادت هایمان غبار مى گیرند http://khrtvto.ir/News/یلدا،-مجالى-است-براى-تکرار-هر-آنچه-روزگارى-سرمشق-خوبى-هایمان-بوده-اند-و-امروز-بر-روى-طاقچه-عادت-هایم-15574.aspx 2022-12-18 http://khrtvto.ir/News/یلدا،-مجالى-است-براى-تکرار-هر-آنچه-روزگارى-سرمشق-خوبى-هایمان-بوده-اند-و-امروز-بر-روى-طاقچه-عادت-هایم-15574.aspx ]]> اجرای آزمونهای عملی استاندارد شایستگی آزمونگری ( سنجش مهارت های عملی فنی وحرفه ای) درمرکزسنجش مهارت ثامن مشهد http://khrtvto.ir/News/اجرای-آزمونهای-عملی-استاندارد-شایستگی-آزمونگری-(-سنجش-مهارت-های-عملی-فنی-وحرفه-ای)-درمرکزسنجش-مهارت-15575.aspx 2022-12-18 http://khrtvto.ir/News/اجرای-آزمونهای-عملی-استاندارد-شایستگی-آزمونگری-(-سنجش-مهارت-های-عملی-فنی-وحرفه-ای)-درمرکزسنجش-مهارت-15575.aspx ]]> مرتضوی در ششمین نشست شورای عالی آموزش و تربیت فنی و حرفه ای و مهارتی مطرح کرد؛ توسعه نهضت مهارت افزایی در گام دوم انقلاب اسلامی http://khrtvto.ir/News/مرتضوی-در-ششمین-نشست-شورای-عالی-آموزش-و-تربیت-فنی-و-حرفه-ای-و-مهارتی-مطرح-کرد؛-توسعه-نهضت-مهارت-افزا-15569.aspx 2022-12-14 http://khrtvto.ir/News/مرتضوی-در-ششمین-نشست-شورای-عالی-آموزش-و-تربیت-فنی-و-حرفه-ای-و-مهارتی-مطرح-کرد؛-توسعه-نهضت-مهارت-افزا-15569.aspx ]]> برگزاری میزخدمت جهادی باعنوان "جمعه تاجمعه"،یادبود شهیدکوچری، شهیدشاخص سال ۱۴۰۱ http://khrtvto.ir/News/برگزاری-میزخدمت-جهادی-باعنوان-جمعه-تاجمعه-،یادبود-شهیدکوچری،-شهیدشاخص-سال-۱۴۰۱-15560.aspx 2022-12-13 http://khrtvto.ir/News/برگزاری-میزخدمت-جهادی-باعنوان-جمعه-تاجمعه-،یادبود-شهیدکوچری،-شهیدشاخص-سال-۱۴۰۱-15560.aspx ]]> در پی ابلاغ مصوبه ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور انجام شد؛ افزایش فوق العاده ویژه کارکنان سازمان تا سقف 50 درصد http://khrtvto.ir/News/در-پی-ابلاغ-مصوبه-ضوابط-اجرایی-قانون-بودجه-سال-۱۴۰۱-کل-کشور-انجام-شد؛-افزایش-فوق-العاده-ویژه-کارکنان-15557.aspx 2022-12-12 http://khrtvto.ir/News/در-پی-ابلاغ-مصوبه-ضوابط-اجرایی-قانون-بودجه-سال-۱۴۰۱-کل-کشور-انجام-شد؛-افزایش-فوق-العاده-ویژه-کارکنان-15557.aspx ]]> معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی: سازمان آموزش فنی و حرفه ای مهمترین سازمان در روند توسعه کشور می باشد http://khrtvto.ir/News/معاون-وزیر-تعاون،-کار-و-رفاه-اجتماعی-سازمان-آموزش-فنی-و-حرفه-ای-مهمترین-سازمان-در-روند-توسعه-کشور-م-15559.aspx 2022-12-12 http://khrtvto.ir/News/معاون-وزیر-تعاون،-کار-و-رفاه-اجتماعی-سازمان-آموزش-فنی-و-حرفه-ای-مهمترین-سازمان-در-روند-توسعه-کشور-م-15559.aspx ]]> معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی: ارتقاء آموزش های مهارتی، مستلزم پژوهش و تحقیق در تمامی فرآیند های آموزشی می باشد http://khrtvto.ir/News/معاون-وزیر-تعاون،-کار-و-رفاه-اجتماعی-ارتقاء-آموزش-های-مهارتی،-مستلزم-پژوهش-و-تحقیق-در-تمامی-فرآیند-15554.aspx 2022-12-11 http://khrtvto.ir/News/معاون-وزیر-تعاون،-کار-و-رفاه-اجتماعی-ارتقاء-آموزش-های-مهارتی،-مستلزم-پژوهش-و-تحقیق-در-تمامی-فرآیند-15554.aspx ]]> وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در سخنرانی ویدئو کنفرانسی: سازمان بین المللی کار در مدیریت بازسازی پس از بحران کرونا تجربه ایران را بازتاب دهد http://khrtvto.ir/News/وزیر-تعاون،-کار-و-رفاه-اجتماعی-در-سخنرانی-ویدئو-کنفرانسی-سازمان-بین-المللی-کار-در-مدیریت-بازسازی-پس-15555.aspx 2022-12-11 http://khrtvto.ir/News/وزیر-تعاون،-کار-و-رفاه-اجتماعی-در-سخنرانی-ویدئو-کنفرانسی-سازمان-بین-المللی-کار-در-مدیریت-بازسازی-پس-15555.aspx ]]> با هدف ایجاد نشاط در جامعه کارگری؛ نخستین دوره مسابقات ملی مهارت کارگران ایران برگزار می شود http://khrtvto.ir/News/با-هدف-ایجاد-نشاط-در-جامعه-کارگری؛-نخستین-دوره-مسابقات-ملی-مهارت-کارگران-ایران-برگزار-می-شود-15530.aspx 2022-12-07 http://khrtvto.ir/News/با-هدف-ایجاد-نشاط-در-جامعه-کارگری؛-نخستین-دوره-مسابقات-ملی-مهارت-کارگران-ایران-برگزار-می-شود-15530.aspx ]]> برگزاری نمایشگاه دستاورد های هفته پژوهش و فناوری استان خراسان رضوی درمشهد http://khrtvto.ir/News/برگزاری-نمایشگاه-دستاورد-های-هفته-پژوهش-و-فناوری-استان-خراسان-رضوی-درمشهد-15531.aspx 2022-12-07 http://khrtvto.ir/News/برگزاری-نمایشگاه-دستاورد-های-هفته-پژوهش-و-فناوری-استان-خراسان-رضوی-درمشهد-15531.aspx ]]> معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی: حسابداری تلفیقی از هنر، صنعت و علم استحسابداران فعالان امین و ضامن انسجام و بقای سازمان هستند http://khrtvto.ir/News/معاون-وزیر-تعاون،-کار-و-رفاه-اجتماعی-حسابداری-تلفیقی-از-هنر،-صنعت-و-علم-استحسابداران-فعالان-امین-و-15538.aspx 2022-12-07 http://khrtvto.ir/News/معاون-وزیر-تعاون،-کار-و-رفاه-اجتماعی-حسابداری-تلفیقی-از-هنر،-صنعت-و-علم-استحسابداران-فعالان-امین-و-15538.aspx ]]> احیای دیپلماسی مهارت؛ ضرورتی انکار ناپذیر در توسعه مهارت آموزی منابع انسانی http://khrtvto.ir/News/احیای-دیپلماسی-مهارت؛-ضرورتی-انکار-ناپذیر-در-توسعه-مهارت-آموزی-منابع-انسانی-15517.aspx 2022-12-04 http://khrtvto.ir/News/احیای-دیپلماسی-مهارت؛-ضرورتی-انکار-ناپذیر-در-توسعه-مهارت-آموزی-منابع-انسانی-15517.aspx ]]> برای نخستین بار؛ طرح اساسنامه سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور آماده ارائه در صحن مجلس شورای اسلامی شد http://khrtvto.ir/News/برای-نخستین-بار؛-طرح-اساسنامه-سازمان-آموزش-فنی-و-حرفه-ای-کشور-آماده-ارائه-در-صحن-مجلس-شورای-اسلامی-ش-15495.aspx 2022-11-30 http://khrtvto.ir/News/برای-نخستین-بار؛-طرح-اساسنامه-سازمان-آموزش-فنی-و-حرفه-ای-کشور-آماده-ارائه-در-صحن-مجلس-شورای-اسلامی-ش-15495.aspx ]]> بازدید دکترجم پور ریاست دانشگاه فنی و حرفه ای قوچان ازکارگاههای آموزشی مرکز آموزش فنی وحرفه ای قوچان http://khrtvto.ir/News/بازدید-دکترجم-پور-ریاست-دانشگاه-فنی-و-حرفه-ای-قوچان-ازکارگاههای-آموزشی-مرکز-آموزش-فنی-وحرفه-ای-قوچان-15497.aspx 2022-11-30 http://khrtvto.ir/News/بازدید-دکترجم-پور-ریاست-دانشگاه-فنی-و-حرفه-ای-قوچان-ازکارگاههای-آموزشی-مرکز-آموزش-فنی-وحرفه-ای-قوچان-15497.aspx ]]> درآستانه فرارسیدن روزجهانی معلولان صورت گرفت http://khrtvto.ir/News/درآستانه-فرارسیدن-روزجهانی-معلولان-صورت-گرفت-15494.aspx 2022-11-29 http://khrtvto.ir/News/درآستانه-فرارسیدن-روزجهانی-معلولان-صورت-گرفت-15494.aspx ]]> معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی: مهارت آموزی نقطه آغاز سعادتمندی جوانان می باشد پیاده سازی ابر پروژه نهضت مهارت آموزی در گام دوم انقلاب http://khrtvto.ir/News/معاون-وزیر-تعاون،-کار-و-رفاه-اجتماعی-مهارت-آموزی-نقطه-آغاز-سعادتمندی-جوانان-می-باشد-پیاده-سازی-ابر-15490.aspx 2022-11-28 http://khrtvto.ir/News/معاون-وزیر-تعاون،-کار-و-رفاه-اجتماعی-مهارت-آموزی-نقطه-آغاز-سعادتمندی-جوانان-می-باشد-پیاده-سازی-ابر-15490.aspx ]]> معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی: مرکز آموزش فنی وحرفه ای اشتهارد به اردوگاه مهارتی دانشجویی کشور تبدیل می شود http://khrtvto.ir/News/معاون-وزیر-تعاون،-کار-و-رفاه-اجتماعی-مرکز-آموزش-فنی-وحرفه-ای-اشتهارد-به-اردوگاه-مهارتی-دانشجویی-کشو-15491.aspx 2022-11-28 http://khrtvto.ir/News/معاون-وزیر-تعاون،-کار-و-رفاه-اجتماعی-مرکز-آموزش-فنی-وحرفه-ای-اشتهارد-به-اردوگاه-مهارتی-دانشجویی-کشو-15491.aspx ]]> معاون اول رئیس جمهور: سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور ضمن احصای نیازهای بازار کار، برنامه ریزی گسترده ای برای آموزش به متقاضیان اشتغال در کشور ارائه کند مرتضوی: ثبت ۶۶ درصد از تعهد اشتغال دولت سیزدهم در سال ۱۴۰۱ در سامانه رصد ملی اشتغال وزارت کار http://khrtvto.ir/News/معاون-اول-رئیس-جمهور-سازمان-آموزش-فنی-و-حرفه-ای-کشور-ضمن-احصای-نیازهای-بازار-کار،-برنامه-ریزی-گسترد-15492.aspx 2022-11-28 http://khrtvto.ir/News/معاون-اول-رئیس-جمهور-سازمان-آموزش-فنی-و-حرفه-ای-کشور-ضمن-احصای-نیازهای-بازار-کار،-برنامه-ریزی-گسترد-15492.aspx ]]> رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور: باید نهضت مهارت آموزی تشکیل شود http://khrtvto.ir/News/رئیس-سازمان-آموزش-فنی-و-حرفه-ای-کشور-باید-نهضت-مهارت-آموزی-تشکیل-شود-15484.aspx 2022-11-27 http://khrtvto.ir/News/رئیس-سازمان-آموزش-فنی-و-حرفه-ای-کشور-باید-نهضت-مهارت-آموزی-تشکیل-شود-15484.aspx ]]> در راستای توسعه آموزش های دانش بنیان مهارتی و نوظهور؛ مرکز پژوهش و توسعه مهارت ایران در اشتهارد افتتاح می شود http://khrtvto.ir/News/در-راستای-توسعه-آموزش-های-دانش-بنیان-مهارتی-و-نوظهور؛-مرکز-پژوهش-و-توسعه-مهارت-ایران-در-اشتهارد-افتت-15485.aspx 2022-11-27 http://khrtvto.ir/News/در-راستای-توسعه-آموزش-های-دانش-بنیان-مهارتی-و-نوظهور؛-مرکز-پژوهش-و-توسعه-مهارت-ایران-در-اشتهارد-افتت-15485.aspx ]]> با هدف هم افزائی در ترویج فرهنگ مهارت آموزی تعاونی و کارآفرینی؛ نشست مشترک معاونین توسعه کارآفرینی و اشتغال و امور تعاون و رئیس آموزش فنی و حرفه ای کشور برگزار شد http://khrtvto.ir/News/با-هدف-هم-افزائی-در-ترویج-فرهنگ-مهارت-آموزی-تعاونی-و-کارآفرینی؛-نشست-مشترک-معاونین-توسعه-کارآفرینی-و-15467.aspx 2022-11-24 http://khrtvto.ir/News/با-هدف-هم-افزائی-در-ترویج-فرهنگ-مهارت-آموزی-تعاونی-و-کارآفرینی؛-نشست-مشترک-معاونین-توسعه-کارآفرینی-و-15467.aspx ]]> در نشست با اساتید بسیجی دانشگاه تهران تأکید شد: توسعه نهضت مهارت افزایی در گام دوم انقلاب مهیا کردن جوانان به عنوان سرمایه های ملی برای مشاغل آینده http://khrtvto.ir/News/در-نشست-با-اساتید-بسیجی-دانشگاه-تهران-تأکید-شد-توسعه-نهضت-مهارت-افزایی-در-گام-دوم-انقلاب-مهیا-کردن-15468.aspx 2022-11-24 http://khrtvto.ir/News/در-نشست-با-اساتید-بسیجی-دانشگاه-تهران-تأکید-شد-توسعه-نهضت-مهارت-افزایی-در-گام-دوم-انقلاب-مهیا-کردن-15468.aspx ]]> معاون وزیر کار اعلام کرد: مهارت های حرفه ای هر پنج سال باید به روز شوند http://khrtvto.ir/News/معاون-وزیر-کار-اعلام-کرد-مهارت-های-حرفه-ای-هر-پنج-سال-باید-به-روز-شوند-15450.aspx 2022-11-22 http://khrtvto.ir/News/معاون-وزیر-کار-اعلام-کرد-مهارت-های-حرفه-ای-هر-پنج-سال-باید-به-روز-شوند-15450.aspx ]]> معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان آموزش فنی و حرفه ای عنوان کرد: آمادگی واگذاری ظرفیت های آموزشی فنی و حرفه ای به بخش غیردولتی http://khrtvto.ir/News/معاون-توسعه-مدیریت-و-منابع-سازمان-آموزش-فنی-و-حرفه-ای-عنوان-کرد-آمادگی-واگذاری-ظرفیت-های-آموزشی-فنی-15451.aspx 2022-11-22 http://khrtvto.ir/News/معاون-توسعه-مدیریت-و-منابع-سازمان-آموزش-فنی-و-حرفه-ای-عنوان-کرد-آمادگی-واگذاری-ظرفیت-های-آموزشی-فنی-15451.aspx طی پیامی؛ معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی فرا رسیدن هفته بسیج را تبریک گفت http://khrtvto.ir/News/طی-پیامی؛-معاون-وزیر-تعاون،-کار-و-رفاه-اجتماعی-فرا-رسیدن-هفته-بسیج-را-تبریک-گفت-15452.aspx 2022-11-22 http://khrtvto.ir/News/طی-پیامی؛-معاون-وزیر-تعاون،-کار-و-رفاه-اجتماعی-فرا-رسیدن-هفته-بسیج-را-تبریک-گفت-15452.aspx ]]> درخواست صدور مجوز افزایش سقف 50 درصدی فوق العاده ویژه همکاران سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور: بارقه امید در نگاه خسته و آرامش قلبی سرمایه های انسانی تلاشگر و خدوم http://khrtvto.ir/News/درخواست-صدور-مجوز-افزایش-سقف-50-درصدی-فوق-العاده-ویژه-همکاران-سازمان-آموزش-فنی-و-حرفه-ای-کشور-بارقه-15411.aspx 2022-11-19 http://khrtvto.ir/News/درخواست-صدور-مجوز-افزایش-سقف-50-درصدی-فوق-العاده-ویژه-همکاران-سازمان-آموزش-فنی-و-حرفه-ای-کشور-بارقه-15411.aspx ]]> رئیس جمهور در جمع اهالی روابط عمومی و ارتباطات http://khrtvto.ir/News/رئیس-جمهور-در-جمع-اهالی-روابط-عمومی-و-ارتباطات-15413.aspx 2022-11-19 http://khrtvto.ir/News/رئیس-جمهور-در-جمع-اهالی-روابط-عمومی-و-ارتباطات-15413.aspx ]]> دیپلماسی مهارت در دستور کار سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور http://khrtvto.ir/News/دیپلماسی-مهارت-در-دستور-کار-سازمان-آموزش-فنی-و-حرفه-ای-کشور-15415.aspx 2022-11-19 http://khrtvto.ir/News/دیپلماسی-مهارت-در-دستور-کار-سازمان-آموزش-فنی-و-حرفه-ای-کشور-15415.aspx ]]> با هدف ایجاد فرصتهای تازه در بازار کار و راهکار مؤثر در ایجاد اشتغال مولد و پایدار؛ «وبینارهای تخصصی مهارت آموزش کسب و کارهای جدید» برگزار می شود http://khrtvto.ir/News/با-هدف-ایجاد-فرصتهای-تازه-در-بازار-کار-و-راهکار-مؤثر-در-ایجاد-اشتغال-مولد-و-پایدار؛-«وبینارهای-تخصصی-15405.aspx 2022-11-17 http://khrtvto.ir/News/با-هدف-ایجاد-فرصتهای-تازه-در-بازار-کار-و-راهکار-مؤثر-در-ایجاد-اشتغال-مولد-و-پایدار؛-«وبینارهای-تخصصی-15405.aspx ]]>