• امیر دائی صراف

  امیر دائی صراف

  سمت شغلی: سرپرست اداره کل

  محل خدمت: اداره کل آموزش فنی و حرفه ای خراسان رضوی

  محل استقرار: طبقه دوم اداره کل

  شماره تماس: 05137003202

 • رضا احمدزاده ثانی

  رضا احمدزاده ثانی

  سمت شغلی: معاون اداری مالی

  محل خدمت: اداره کل آموزش فنی و حرفه ای خراسان رضوی

  محل استقرار: طبقه اول اداره کل

  شماره تماس: 37287004

 • ابوالفضل خبازی

  ابوالفضل خبازی

  سمت شغلی: سرپرست معاونت آموزش پژوهش و برنامه ریزی

  محل خدمت: اداره کل آموزش فنی و حرفه ای خراسان رضوی

  محل استقرار: طبقه همکف اداره کل

  شماره تماس: 05137003260

 • عباس زحمتکشان طرقبه

  عباس زحمتکشان طرقبه

  سمت شغلی: مدیر حراست

  محل خدمت: اداره کل آموزش فنی و حرفه ای خراسان رضوی

  محل استقرار: طبقه دوم اداره کل

  شماره تماس: 37286022

 • علی مخلصی

  علی مخلصی

  سمت شغلی: مدیر روابط عمومی

  محل خدمت: اداره کل آموزش فنی و حرفه ای خراسان رضوی

  محل استقرار: طبقه همکف اداره کل

  شماره تماس: 37287017

 • مهدی ملکی

  مهدی ملکی

  سمت شغلی: سرپرست اداره امور عمومی و پشتیبانی

  محل خدمت: اداره کل آموزش فنی و حرفه ای خراسان رضوی

  محل استقرار: طبقه اول اداره کل

  شماره تماس: 05137003240

 • عباس رضائی

  عباس رضائی

  سمت شغلی: رئیس اداره امور مالی

  محل خدمت: اداره کل آموزش فنی و حرفه ای خراسان رضوی

  محل استقرار: طبقه اول اداره کل

  شماره تماس: 37271960

 • محمد کرامتی نسب

  محمد کرامتی نسب

  سمت شغلی: رئیس اداره آموزش پژوهش و برنامه ریزی

  محل خدمت: اداره کل آموزش فنی و حرفه ای خراسان رضوی

  محل استقرار: طبقه همکف اداره کل

  شماره تماس: 37287005

 • امیر طالبیان شریف

  امیر طالبیان شریف

  سمت شغلی: رئیس اداره سنجش مهارت و صلاحیت حرفه ای

  محل خدمت: اداره سنجش مهارت و صلاحیت حرفه ای

  محل استقرار: طبقه همکف اداره کل

  شماره تماس: 37276081

  ایمیل: atsharif@yahoo.com

 • عبداله جلیلی

  عبداله جلیلی

  سمت شغلی: رئیس اداره امور موسسات کارآموزی آزاد مشارکت های مردمی

  محل خدمت: اداره کل آموزش فنی و حرفه ای خراسان رضوی

  محل استقرار: طبقه همکف اداره کل

  شماره تماس: 05137286009

  ایمیل: jalili_abdollah@yahoo.com

 • محمد طالبی

  محمد طالبی

  سمت شغلی: مدیر فناوری اطلاعات

  محل خدمت: اداره کل آموزش فنی و حرفه ای خراسان رضوی

  محل استقرار: طبقه دوم اداره کل

  شماره تماس: 05137286011

  ایمیل: mtalebi26@yahoo.com

 • علی هوشمند باغسیاهی

  علی هوشمند باغسیاهی

  سمت شغلی: مسئول بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات

  محل خدمت: اداره کل آموزش فنی و حرفه ای خراسان رضوی

  شماره تماس: 051-3728701

  ایمیل: arzyabi@khtvto.ir

 • فرشید براتی

  فرشید براتی

  سمت شغلی: کارشناس حقوقی

  محل خدمت: اداره کل آموزش فنی و حرفه ای خراسان رضوی

  محل استقرار: طبقه دوم اداره کل

  شماره تماس: 37287010