پرسشنامه سنجش رضایت ارباب رجوع از خدمات

شفافیت فرآیندی
پاسخگویی و مسئولیت پذیری
تسلط بر فرآیند
زمان فرآیند
نظام مند بودن فرآیند
کلیت فرآیند
loader
کد امنیتی را وارد کنید:

سامانه پاسخگویی