سال حمایت از کالای ایرانی گرامی باد
1397/02/31

سال حمایت از کالای ایرانی گرامی باد

آموزشهای فنی و حرفه ای باید توسعه یابد . مقام معظم رهبری
ادامه خبر
مشمولین متقاضی امریه در سازمان آموزش فنی و حرفه ای برای اعزام در مورخ 9761 می توانند از تاریخ 97229 با مراجعه به سامانه مشمولین سربازی سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور به آدرس : www.portaltvto.com مراجعه نمایند .
1397/02/31

مشمولین متقاضی امریه در سازمان آموزش فنی و حرفه ای برای اعزام در مورخ 9761 می توانند از تاریخ 97229 با مراجعه به سامانه مشمولین سربازی سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور به آدرس : www.portaltvto.com مراجعه نمایند .

مشمولین متقاضی امریه در سازمان آموزش فنی و حرفه ای برای اعزام در مورخ 97/6/1 می توانند از تاریخ 97/2/29 با مراجعه به سامانه مشمولین سربازی سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور به آدرس : www.portaltvto.com مراجعه نمایند .
ادامه خبر

مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهرستان مه ولات

سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور وابسته به وزارت کار و امور اجتماعی بر اساس مواد 107 تا 118 قانون کاربه عنوان ارائه دهنده آموزشهای مهارت کوتاه مدت غیر رسمی در تمامی بخشها معرفی شده و بنا بر رسالت خود که تامین نیروی انسانی ماهر مورد نیاز بازار کار می باشد زمینه های لازم برای تعلیم و تربیت جوانان و نوجوانان مستعد و علاقه مند فاقد مهارت و ارتقای مهارت شاغلین در سطوح مختلف را فراهم نموده است .
در این راستا مجموعه آموزش فنی و حرفه ای شهرستان مه ولات با 5 کارگاه آموزشی فعال ثابت در تلاش می باشد تا بتواند گامی هر چند کوچک در زمینه تربیت و آموزش نیروی کار ماهر مورد نیاز شهرستان بردارد.