فراخوان هفتمین جشنواره مهارت آموختگان کارآفرین
1403/01/14 تعداد بازدید: 134
print
فراخوان هفتمین جشنواره مهارت آموختگان کارآفرین

بمنظور برگزاری هفتمین جشنواره مهارت آموختگان کارآفرین آندسته ازکارآموزانی که درفاصله سالهایی99تا402موفق به اخذ گواهینامه فنی وحرفه ای شده دارای پروانه کسب وفعالیت بوده وحداقل برای یک نفر اشتغال ایجادکرده انددرصورت تمایل به شرکت دراین جشنواره به واحدمشاوره مرکزآموزش فنی وحرفه ای قوچان مراجعه یاباشماره05147221034تماس حاصل نمایند

نظرات:

loader