برنامه نویس VHDL
1398/06/26

برنامه نویس VHDL

ویژه : خواهران وبرادران تاریخ شروع دوره : 98/7/7 نام استاد: مهندس زمانی
ادامه خبر
نقشه کش وطراح صنعتی با CATIA
1398/06/25

نقشه کش وطراح صنعتی با CATIA

ویژه : خواهران وبرادران تاریخ شروع دوره : 98/7/3 نام استاد: مهندس محمدی
ادامه خبر
تحلیلگر ANSYS
1398/06/25

تحلیلگر ANSYS

ویژه : خواهران وبرادران تاریخ شروع دوره : 98/7/2 نام استاد: مهندس محمدی
ادامه خبر
مدیریت عمومی
1398/06/25

مدیریت عمومی

ویژه : خواهران وبرادران تاریخ شروع دوره : 98/6/27 نام استاد: آقای رجبیان
ادامه خبر
نظارت بر اجرای اسکلت در ساختمان های فلزی
1398/06/24

نظارت بر اجرای اسکلت در ساختمان های فلزی

ویژه : برادران تاریخ شروع دوره : 98/7/2 نام استاد:مهندس ثابت
ادامه خبر
نظارت براجرای اسکلت درساختمانهای بتنی
1398/06/24

نظارت براجرای اسکلت درساختمانهای بتنی

ویژه : برادران تاریخ شروع دوره : 98/7/1 نام استاد: مهندس ثابت
ادامه خبر
مدیریت پروژه های ساختمانی براساس استاندارد pmbok
1398/06/20

مدیریت پروژه های ساختمانی براساس استاندارد pmbok

ویژه : خواهران وبرادران تاریخ شروع دوره : 98/6/30 نام استاد: مهندس ثابت
ادامه خبر
بازاریاب فضای مجازی
1398/06/06

بازاریاب فضای مجازی

ویژه : خواهران وبرادران تاریخ شروع دوره : 98/7/7 نام استاد: مهندس جعفرنیا
ادامه خبر
مدیریت رفتارسازمانی
1398/06/04

مدیریت رفتارسازمانی

ویژه : خواهران وبرادران تاریخ شروع دوره : 98/6/26 نام استاد: آقای رجبیان
ادامه خبر

سخن رئیس مرکز

می دانیم که فناوری های نوین بعنوان فناوری های کلیدی و محور توسعه پایدار، از مهمترین یافته های انسان در عصر حاضر و راهگشای مشکلات بشریت در هزاره سوم می باشند و همچنین موقعیت کشورها نسبت به یکدیگر در گرو امکانات بالقوه و توانایی آنها در حیطه علوم و فناوری های نوین است.
بهره مندی از یک سیستم آموزشی با منابع اطلاعاتی به روزرسانی شده و شناسایی گروه های هدف و نیازهای آموزشی آنان از ابزارهای مهمی است که جوامع درحال رشد را با این فناوری هماهنگ سازد.
مرکز آموزش مهارتهای پیشرفته ارم مشهد به عنوان یکی از 76 مرکز توسعه مهارتهای پیشرفته سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور با هدف تربیت نیروی انسانی ماهر در حوزه فناوری های راهبردی و نوین و ارائه مهارت های مورد نیاز بازارکار به دانشجویان و دانش آموختگان و همچنین مرتفع نمودن نیازهای آموزشی بنگاه های اقتصادی و صنایع در حوزه تکنولوژی های پیشرفته در سال 1388 تاسیس گردیده و تاکنون موفقیتهای چشم گیری را در حوزه ارائه آموزش های مهارتی پیشرفته کسب نموده است.
با توجه به سرعت تغییر فناوری های مختلف و تاثیر دگرگونی آن بر صنایع و مشاغل و مهارتهای مرتبط، ایجاد بسترمناسب به منظور ارائه آموزشهای مهارتهای پیشرفته درزمینه های مختلف فنی و غیرفنی از خط مشی های این مرکز می باشد که در جهت نیل به آن همواره می کوشد.