مدیر سرویس دهنده های مایکروسافت
1397/02/04

مدیر سرویس دهنده های مایکروسافت

ویژه خواهران نام استاد : مهندس شیبانی شروع دوره : 97/2/19
ادامه خبر
بارگذاری زلزله بر اساس ایین نامه 2800 زلزله
1397/01/20

بارگذاری زلزله بر اساس ایین نامه 2800 زلزله

ویژه : برادران نام استاد: مهندس چوبدار تاریخ شروع دوره : 97/2/22
ادامه خبر
مدیریت منابع انسانی
1397/01/16

مدیریت منابع انسانی

ویژه : خواهران وبرادران نام استاد: مهندس حسینی تاریخ شروع دوره : 97/2/15
ادامه خبر
کارآفرینی مقدماتی
1397/01/16

کارآفرینی مقدماتی

ویژه : خواهران وبرادران نام استاد: دکتررجبیان تاریخ شروع دوره : 97/2/29
ادامه خبر
پردازس تصاویر ماهواره ای با استفاده از نرم افزار ENVI
1397/01/16

پردازس تصاویر ماهواره ای با استفاده از نرم افزار ENVI

ویژه :برادران نام استاد: مهندس علی نیا تاریخ شروع دوره: 97/2/22
ادامه خبر
طراح فضای سبز با کمک نرم افزار Realtime Landscaping Pro
1397/01/16

طراح فضای سبز با کمک نرم افزار Realtime Landscaping Pro

ویژه : خواهران وبرادران نام استاد: مهندس جعفرنیا تاریخ شروع دوره : 97/2/19
ادامه خبر
تکنسین تجهیزات شبکه های کوچک
1397/01/16

تکنسین تجهیزات شبکه های کوچک

تاریخ آزمون ورودی : شنبه 97/2/8 ساعت13/30
ادامه خبر

سخن رئیس مرکز

می دانیم که فناوری های نوین بعنوان فناوری های کلیدی و محور توسعه پایدار، از مهمترین یافته های انسان در عصر حاضر و راهگشای مشکلات بشریت در هزاره سوم می باشند و همچنین موقعیت کشورها نسبت به یکدیگر در گرو امکانات بالقوه و توانایی آنها در حیطه علوم و فناوری های نوین است.
بهره مندی از یک سیستم آموزشی با منابع اطلاعاتی به روزرسانی شده و شناسایی گروه های هدف و نیازهای آموزشی آنان از ابزارهای مهمی است که جوامع درحال رشد را با این فناوری هماهنگ سازد.
مرکز آموزش مهارتهای پیشرفته ارم مشهد به عنوان یکی از 76 مرکز توسعه مهارتهای پیشرفته سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور با هدف تربیت نیروی انسانی ماهر در حوزه فناوری های راهبردی و نوین و ارائه مهارت های مورد نیاز بازارکار به دانشجویان و دانش آموختگان و همچنین مرتفع نمودن نیازهای آموزشی بنگاه های اقتصادی و صنایع در حوزه تکنولوژی های پیشرفته در سال 1388 تاسیس گردیده و تاکنون موفقیتهای چشم گیری را در حوزه ارائه آموزش های مهارتی پیشرفته کسب نموده است.
با توجه به سرعت تغییر فناوری های مختلف و تاثیر دگرگونی آن بر صنایع و مشاغل و مهارتهای مرتبط، ایجاد بسترمناسب به منظور ارائه آموزشهای مهارتهای پیشرفته درزمینه های مختلف فنی و غیرفنی از خط مشی های این مرکز می باشد که در جهت نیل به آن همواره می کوشد.