• حضرت امیرالمومنین علی سلام الله علیه: خداوند انسان مومنی را دوست می دارد که مهارت ورز و امین باشد.