✔ برگزاری هفتمین جشنواره مهارت آموختگان اشتغال آفرین در دو مرحله استانی و کشوری
1403/01/20

✔ برگزاری هفتمین جشنواره مهارت آموختگان اشتغال آفرین در دو مرحله استانی و کشوری

ازجمله اهداف برگزاری این جشنواره: 🔸️شناسایی و معرفی مهارت آموختگان موفق در عرصه اشتغال به جامعه و استفاده از توانمندی آنان در جهت ارائه الگوهای اشتغال مهارت محور 🔸️ ارتقاء جایگاه رفیع مهارت آموختگان اشتغال آفرین در جامعه 🔸️ حمایت ، تشویق و ایجاد انگیزه در مهارت آموختگان برای راه اندازی کسب و کار جدید 🔸️هماهنگی و تبادل نظر با سایر نهادها و ارگانهای ذیربط در سطح استان¬ها و در سطح ملی به منظور حمایت از مهارت آموختگان اشتغال آفرین
ادامه خبر
ماموریت اصلی سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور
1399/01/25

ماموریت اصلی سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور

1) آموزش مهارت 2) پژوهش 3) تولید استاندارد آموزشی 4) ارزشیابی نیروی کار
ادامه خبر

معرفی مرکز

        مرکزآموزش فنی وحرفه ای شماره2شهیدنعمتی مشهدازسال1353فعالیت خود را آغازنمود. این مرکزدرحال حاضربا مساحت 20هزارمترمربع وزیربنای  676مترمربع درزمینه آموزش رشته های فنی وبا اهداف  آسیب شناسی آموزش های فنی و حرفه ای با استفاده از رهگیری اشتغال وهدفمند سازی آموزش ها بر اساس نیازسنجی واقعی آموزشی و افزایش کیفیت و اثربخشی آموزش های مهارتی فعالیت دارد.