ماموریت اصلی سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور
1399/01/25

ماموریت اصلی سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور

1) آموزش مهارت 2) پژوهش 3) تولید استاندارد آموزشی 4) ارزشیابی نیروی کار
ادامه خبر
مهم ترین اهداف سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور
1399/01/09

مهم ترین اهداف سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور

1) تربیت نیروی کار ماهر و نیمه ماهر( آموزش جویندگان کار فاقد مهارت ) 2) ارتقاء مهارت نیروی کار شاغل
ادامه خبر
طرح مهارت آموزی در محیط کار واقعی
1399/01/01

طرح مهارت آموزی در محیط کار واقعی

طرح مهارت آموزی در محیط کار واقعی با رویکرد ایجاد بسترهای لازم برای اشتغال مولد و پایدار و مورد نیاز جامعه بویژه مشاغل خرد و خانگی و توسعه آموزش های مهارتی و نیز برای استفاده از ظرفیت های آموزشی موجود در محیط های کارگاهی و در راستای توسعه و تنوع الگوهای آموزشی تدوین گردیده است.
ادامه خبر

معرفی مرکز

        مرکزآموزش فنی وحرفه ای شماره2شهیدنعمتی مشهدازسال1353فعالیت خود را آغازنمود. این مرکزدرحال حاضربا مساحت 20هزارمترمربع وزیربنای  676مترمربع درزمینه آموزش رشته های فنی وبا اهداف  آسیب شناسی آموزش های فنی و حرفه ای با استفاده از رهگیری اشتغال وهدفمند سازی آموزش ها بر اساس نیازسنجی واقعی آموزشی و افزایش کیفیت و اثربخشی آموزش های مهارتی فعالیت دارد.