معرفی کارگاه هاوحرفه های آموزشی مرکزجوین
1399/02/09

معرفی کارگاه هاوحرفه های آموزشی مرکزجوین

مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهرستان جوین از سال 1394 فعالیت خود را بطوررسمی با مساعدت مسئولین اداره کل آموزش فنی و حرفه ای خراسان رضوی و مسئولین محلی از جمله امام جمعه و فرماندار محترم وقت و نماینده محترم مردم در مجلس شورای اسلامی در 4 رشته آموزشی آغاز نمود مرکز شماره 36جوین بعنوان یکی ازمراکزمستقل و مراکز دیگر از جمله مرکز خواهران (رازی)را پوشش می دهد.
ادامه خبر
لزوم گسترش آموزشهای فنی وحرفه ای درکلام رهبرفرزانه انقلاب اسلامی
1399/02/09

لزوم گسترش آموزشهای فنی وحرفه ای درکلام رهبرفرزانه انقلاب اسلامی

رهبرمعظم انقلاب اسلامی بااشاره به افرادزیادی که باتحصیل درمراکزآموزش فنی وحرفه ای وهنرستانهابافراگیری مهارتهای مختلف اکنون صاحب شغل وزندگی هستنداین افرادراثروتهای ملی کشوردانستند.
ادامه خبر
کروناراجدی بگیریم.
1399/02/09

کروناراجدی بگیریم.

بیاییدهمه باهم باپیوستن به کمپین " درخانه بمانیم " به شکست هرچه زودترکروناکمک کنیم.
ادامه خبر