• شروع فرآیند بروزرسانی زیرپورتال اداره امورعمومی و پشتیبانی از مهرماه 1399
 
فلوچارت فرآیندهای دبیرخانه و بایگانی
فلوچارت فرآیند کارپردازی، انبار، نقلیه