• برگزاری آزمون های مرحله دوم تفاهم نامه صنایع ساختمان و صنایع دستی در استان در تاریخ های یکم،دوم و سوم شهریور ماه سال جاری(1399)
  • آزمونهای معوقه کتبی کاغذی مرحله دوم و سوم سال99 و فوق العاده به تعداد 12184 نفر در 22 حوزه آموزشی به مدت 15 روز از تاریخ 15 لغایت 31 شهریور ماه