جستجو در مناطق و رشته های آموزشی


ردیف منطقه رشته آموزشی فایل پیوست
1منطقه 1اتومکانیکrar آیکن منطقه 1
2منطقه 1بیوتکنولوژیrar آیکن منطقه 1
3منطقه 1صنایع چرمrar آیکن منطقه 1
4منطقه 1صنایع فلزیrar آیکن منطقه 1
5منطقه 1جوشکاری و صنایع جوشrar آیکن منطقه 1
6منطقه 1متالوژیrar آیکن منطقه 1
7منطقه 1مدیریت صنایعrar آیکن منطقه 1
8منطقه 1فناوری ارتباطاتrar آیکن منطقه 1
9منطقه 1صنایع نساجیrar آیکن منطقه 1
10منطقه 1تکنولوژی فرهنگیrar آیکن منطقه 1
11منطقه 1کنترل ابزار دقیقrar آیکن منطقه 1
12منطقه 1الکترونیکrar آیکن منطقه 1
13منطقه 1امور اداریrar آیکن منطقه 1
14منطقه 1امور مالی و بازرگانیrar آیکن منطقه 1
15منطقه 1برقrar آیکن منطقه 1
16منطقه 1بهداشت و ایمنیpdf آیکن منطقه 1
17منطقه 1تاسیساتrar آیکن منطقه 1
18منطقه 1خدمات آموزشیrar آیکن منطقه 1
19منطقه 1دوختهای سنتیrar آیکن منطقه 1
20منطقه 1صنایع چوب و کاغذrar آیکن منطقه 1
21منطقه 1صنایع دستی بافتrar آیکن منطقه 1
22منطقه 1صنایع دستی (چوب، فلز، سفال)rar آیکن منطقه 1
23منطقه 1صنایع دستی طلا و جواهرrar آیکن منطقه 1
24منطقه 1صنایع غذاییrar آیکن منطقه 1
25منطقه 1صنایع فرشrar آیکن منطقه 1
26منطقه 1طراحی دوختrar آیکن منطقه 1
27منطقه 1کشاورزی امور باغی و زراعیrar آیکن منطقه 1
28منطقه 1گردشگریrar آیکن منطقه 1
29منطقه 1مکانیکrar آیکن منطقه 1
30منطقه 1هتلداریrar آیکن منطقه 1
31منطقه 1هنرهای تجسمیrar آیکن منطقه 1
32منطقه 1هنرهای تزئینیrar آیکن منطقه 1
33منطقه 1هنرهای نمایشیrar آیکن منطقه 1
34منطقه 1عمرانpdf آیکن منطقه 1
35منطقه 1حمل و نقلpdf آیکن منطقه 1
36منطقه 1کشاورزی دامی pdf آیکن منطقه 1
37منطقه 1مراقبت زیبائیpdf آیکن منطقه 1
38منطقه 2اتومکانیکrar آیکن منطقه 2
39منطقه 2الکترونیکrar آیکن منطقه 2
40منطقه 2امور اداریrar آیکن منطقه 2
41منطقه 2امور مالی و بازرگانیrar آیکن منطقه 2
42منطقه 2برقrar آیکن منطقه 2
43منطقه 2بهداشت و ایمنیpdf آیکن منطقه 2
44منطقه 2بیوتکنولوِژیrar آیکن منطقه 2
45منطقه 2تاسیساتrar آیکن منطقه 2
46منطقه 2تکنولوژی فرهنگیrar آیکن منطقه 2
47منطقه 2حمل و نقلrar آیکن منطقه 2
48منطقه 2خدمات آموزشیrar آیکن منطقه 2
49منطقه 2دوختهای سنتیrar آیکن منطقه 2
50منطقه 2صنایع جوشکاریrar آیکن منطقه 2
51منطقه 2صنایع چرمrar آیکن منطقه 2
52منطقه 2صنایع چوب و کاغذrar آیکن منطقه 2
53منطقه 2صنایع دستی بافتrar آیکن منطقه 2
54منطقه 2صنایع دستی چوب، فلز، سفالrar آیکن منطقه 2
55منطقه 2صنایع دستی طلا و جواهرrar آیکن منطقه 2
56منطقه 2صنایع دستی فرشrar آیکن منطقه 2
57منطقه 2صنایع غذاییrar آیکن منطقه 2
58منطقه 2صنایع فلزیrar آیکن منطقه 2
59منطقه 2صنایع نساجیrar آیکن منطقه 2
60منطقه 2طراحی دوختrar آیکن منطقه 2
61منطقه 2عمرانrar آیکن منطقه 2
62منطقه 2کشاورزی امور باغی و زراعیrar آیکن منطقه 2
63منطقه 2کشاورزی امور دامی و آبزیانrar آیکن منطقه 2
64منطقه 2کنترل ابزار دقیقrar آیکن منطقه 2
65منطقه 2گردشگریrar آیکن منطقه 2
66منطقه 2متالوژیrar آیکن منطقه 2
67منطقه 2فناوری ارتباطاتrar آیکن منطقه 2
68منطقه 2مدیریت صنایعrar آیکن منطقه 2
69منطقه 2مراقبت زیباییpdf آیکن منطقه 2
70منطقه 2مکانیکrar آیکن منطقه 2
71منطقه 2هتلداریpdf آیکن منطقه 2
72منطقه 2هنرهای تجسمیpdf آیکن منطقه 2
73منطقه 2هنرهای تزئینیrar آیکن منطقه 2
74منطقه 2هنرهای نمایشیrar آیکن منطقه 2
75منطقه 3اتومکانیکrar آیکن منطقه 3
76منطقه 3الکترونیکrar آیکن منطقه 3
77منطقه 3امور مالی و بازرگانیpdf آیکن منطقه 3
78منطقه 3امور اداریrar آیکن منطقه 3
79منطقه 3برقrar آیکن منطقه 3
80منطقه 3بهداشت و ایمنیpdf آیکن منطقه 3
81منطقه 3بیوتکنولوژیrar آیکن منطقه 3
82منطقه 3تاسیساتrar آیکن منطقه 3
83منطقه 3تکنولوژی فرهنگیrar آیکن منطقه 3
84منطقه 3حمل و نقلrar آیکن منطقه 3
85منطقه 3خدمات آموزشیrar آیکن منطقه 3
86منطقه 3صنایع چرمpdf آیکن منطقه 3
87منطقه 3صنایع چوب و کاغذpdf آیکن منطقه 3
88منطقه 3صنایع دستی بافتpdf آیکن منطقه 3
89منطقه 3صنایع جوشکاریrar آیکن منطقه 3
90منطقه 3صنایع دستی چوب، سفال، فلزrar آیکن منطقه 3
91منطقه 3صنایع دستی طلا و جواهرrar آیکن منطقه 3
92منطقه 3صنایع غذاییrar آیکن منطقه 3
93منطقه 3صنایع فلزیrar آیکن منطقه 3
94منطقه 3صنایع نساجیrar آیکن منطقه 3
95نطقه 3طراحی دوختrar آیکن نطقه 3
96منطقه 3عمرانrar آیکن منطقه 3
97منطقه 3کشاورزی امور باغی و زراعیrar آیکن منطقه 3
98منطقه 3کشاورزی امور دامی و آبزیانrar آیکن منطقه 3
99منطقه 3کنترل ابزار دقیقrar آیکن منطقه 3
100منطقه 3گردشگریrar آیکن منطقه 3
101منطقه 3متالوژیrar آیکن منطقه 3
102منطقه 3فناوری ارتباطاتrar آیکن منطقه 3
103منطقه 3مدیریت صنایعrar آیکن منطقه 3
104منطقه 3مراقبت زیباییpdf آیکن منطقه 3
105منطقه 3مکانیکrar آیکن منطقه 3
106منطقه 3هتلداریrar آیکن منطقه 3
107منطقه 3هنرهای تجسمیrar آیکن منطقه 3
108منطقه 3هنرهای تزئینیrar آیکن منطقه 3
109منطقه 3هنرهای نمایشیrar آیکن منطقه 3
110منطقه 1فناوری اطلاعاتrar آیکن منطقه 1
111منطقه 2فناوری اطلاعاتrar آیکن منطقه 2
112منطقه 3فناوری اطلاعاتrar آیکن منطقه 3
113منطقه 3صنایع دستی فرشpdf آیکن منطقه 3