جستجو در مناطق و رشته های آموزشی


ردیف منطقه رشته آموزشی فایل پیوست
1منطقه 1اتومکانیکpdf آیکن منطقه 1
2منطقه 1برقpdf آیکن منطقه 1
3منطقه 1بهداشت و ایمنیpdf آیکن منطقه 1
4منطقه 1بیوتکنولوژیpdf آیکن منطقه 1
5منطقه 1الکترونیکpdf آیکن منطقه 1
6منطقه 1فناوری
7منطقه 1گردشگریpdf آیکن منطقه 1
8منطقه 1حمل و نقلpdf آیکن منطقه 1
9منطقه 1حمل و نقل ریلیpdf آیکن منطقه 1
10منطقه 1حمل و نقل زمینیpdf آیکن منطقه 1
11منطقه 1هنر تجسمیpdf آیکن منطقه 1
12منطقه 1هنرهای نمایشیpdf آیکن منطقه 1
13منطقه 1هنرهای تزئینیpdf آیکن منطقه 1
14منطقه 1هتلpdf آیکن منطقه 1
15منطقه 1کشاورزی باغی pdf آیکن منطقه 1
16منطقه 1کشاورزی دامیpdf آیکن منطقه 1
17منطقه 1خدمات آموزشی pdf آیکن منطقه 1
18منطقه 1کنترل ابزار دقیق pdf آیکن منطقه 1
19منطقه 1مکانیک pdf آیکن منطقه 1
20منطقه 1متالوژیpdf آیکن منطقه 1
21منطقه 1مدیریت صنایع pdf آیکن منطقه 1
22منطقه 1مخابرات pdf آیکن منطقه 1
23منطقه 1مراقبت زیبایی pdf آیکن منطقه 1
24منطقه 1امور اداری pdf آیکن منطقه 1
25منطقه 1امور مالی و بازرگانی pdf آیکن منطقه 1
26منطقه 1عمران pdf آیکن منطقه 1
27منطقه 1صنایع دست بافت pdf آیکن منطقه 1
28منطقه 1ٌصنایع دستی چوب pdf آیکن منطقه 1
29منطقه 1صنایع دستی فرش pdf آیکن منطقه 1
30منطقه 1صنایع دستی طلا pdf آیکن منطقه 1
31منطقه 1صنایع دستی دوخت سنتی pdf آیکن منطقه 1
32منطقه 1صنایع چرم pdf آیکن منطقه 1
33منطقه 1صنایع چوب و کاغذ pdf آیکن منطقه 1
34منطقه 1صنایع فلزی pdf آیکن منطقه 1
35منطقه 1صنایع غذایی pdf آیکن منطقه 1
36منطقه 1صنایع جوش pdf آیکن منطقه 1
37منطقه 1صنایع نساجی pdf آیکن منطقه 1
38منطقه 1طراحی دوخت pdf آیکن منطقه 1
39منطقه 1تاسیسات pdf آیکن منطقه 1
40منطقه 1تکنولوژی فرهنگی pdf آیکن منطقه 1
41منطقه 2برق pdf آیکن منطقه 2
42منطقه 2بهداشت ایمنی pdf آیکن منطقه 2
43منطقه 2بیوتکنولوژی pdf آیکن منطقه 2
44منطقه 2کنترل ابزار pdf آیکن منطقه 2
45منطقه 2الکترونیکpdf آیکن منطقه 2
46منطقه 2فناوری اطلاعات
47منطقه 2گردشگری pdf آیکن منطقه 2
48منطقه 2حمل و نقل pdf آیکن منطقه 2
49منطقه 2حمل و نقل ریلیpdf آیکن منطقه 2
50منطقه 2حمل و نقل زمینیpdf آیکن منطقه 2
51منطقه 2هنر نمایشی pdf آیکن منطقه 2
52منطقه 2هنر تجسمی pdf آیکن منطقه 2
53منطقه 2هنر تزیینیpdf آیکن منطقه 2
54منطقه 2هتل داری pdf آیکن منطقه 2
55منطقه 2کشاورزی دامیpdf آیکن منطقه 2
56منطقه 2کشاورزی pdf آیکن منطقه 2
57منطقه 2خدمات آموزشیpdf آیکن منطقه 2
58منطقه 2مکانیک pdf آیکن منطقه 2
59منطقه 2متالوژیpdf آیکن منطقه 2
60منطقه 2مدیریت صنایعpdf آیکن منطقه 2
61منطقه 2مخابرات pdf آیکن منطقه 2
62منطقه 2مدیریت زیباییpdf آیکن منطقه 2
63منطقه 2امور اداریpdf آیکن منطقه 2
64منطقه 2امور مالیpdf آیکن منطقه 2
65منطقه 2اتو مکانیکpdf آیکن منطقه 2
66منطقه 2صنایع چرمpdf آیکن منطقه 2
67منطقه 2صنایع چوبpdf آیکن منطقه 2
68منطقه 2صنایع دستی چوبpdf آیکن منطقه 2
69منطقه 2صنایع دستی فرشpdf آیکن منطقه 2
70منطقه 2صنایع دستی طلاpdf آیکن منطقه 2
71منطقه 2صنایع دستی بافت pdf آیکن منطقه 2
72منطقه 2صنایع دستی دوختpdf آیکن منطقه 2
73منطقه 2صنایع فلزیpdf آیکن منطقه 2
74منطقه 2صنایع غذاییpdf آیکن منطقه 2
75منطقه 2صنایع جوشکاریpdf آیکن منطقه 2
76منطقه 2صنایع نساجیpdf آیکن منطقه 2
77منطقه 2طراحی دوختpdf آیکن منطقه 2
78منطقه 2تاسیساتpdf آیکن منطقه 2
79منطقه 2تکنولوژی فرهنگیpdf آیکن منطقه 2
80منطقه 3الکترونیکpdf آیکن منطقه 3
81منطقه 3برقpdf آیکن منطقه 3
82منطقه 2عمران-
83منطقه 3بهداشتpdf آیکن منطقه 3
84منطقه 3بیو تکنولوژیpdf آیکن منطقه 3
85منطقه 3کنترل ابزار دقیقpdf آیکن منطقه 3
86منطقه 3گردشگریpdf آیکن منطقه 3
87منطقه 3فناوری اطلاعات-
88منطقه 3حمل ونقل ریلیpdf آیکن منطقه 3
89منطقه 3حمل ونقل زمینیpdf آیکن منطقه 3
90منطقه 3حمل ونقل pdf آیکن منطقه 3
91منطقه 3هنر نمایشیpdf آیکن منطقه 3
92منطقه 3هنر تجسمیpdf آیکن منطقه 3
93منطقه 3هنر تزیینیpdf آیکن منطقه 3
94منطقه 3هتلpdf آیکن منطقه 3
95منطقه 3کشاورزی باقیpdf آیکن منطقه 3
96منطقه 3کشاورزی دیمیpdf آیکن منطقه 3
97منطقه 3خدمات اموزشیpdf آیکن منطقه 3
98منطقه 3مکانیکpdf آیکن منطقه 3
99منطقه 3متالوزیpdf آیکن منطقه 3
100منطقه 3مدیریت صنایعpdf آیکن منطقه 3
101منطقه 3مخابراتpdf آیکن منطقه 3
102منطقه 3مدیریت زیباییpdf آیکن منطقه 3
103منطقه 3امور اداریpdf آیکن منطقه 3
104منطقه 3امور مالی بازرگانیpdf آیکن منطقه 3
105منطقه 3عمران
106منطقه 3اتو مکاینیکpdf آیکن منطقه 3
107منطقه 3صنایع چرمpdf آیکن منطقه 3
108منطقه 3صنایع دستی چوب فلز سفالpdf آیکن منطقه 3
109منطقه 3صنایع دستی بافتpdf آیکن منطقه 3
110منطقه 3صنایع دستی دوختpdf آیکن منطقه 3
111منطقه 3صنایع دستی فرشpdf آیکن منطقه 3
112منطقه 3صنایع دستی فلزیpdf آیکن منطقه 3
113منطقه 3صنایع غذاییpdf آیکن منطقه 3
114منطقه 3صنلیع جوشکاریpdf آیکن منطقه 3
115منطقه 3صنایع نساجیpdf آیکن منطقه 3
116منطقه 3صنایع چوبpdf آیکن منطقه 3
117منطقه 3تکنولوژِی فرهنگیpdf آیکن منطقه 3
118منطقه 3طلا و جواهرpdf آیکن منطقه 3
119منطقه 3طراحی دوختpdf آیکن منطقه 3
120منطقه 3تاسیساتpdf آیکن منطقه 3