جستجو در مناطق و رشته های آموزشی


ردیف منطقه رشته آموزشی فایل پیوست
1منطقه 1اتو مکانیکpdf آیکن منطقه 1
2منطقه 1برقpdf آیکن منطقه 1
3منطقه1بهداشت و ایمنیpdf آیکن منطقه1
4منطقه 1بیوتکنولوژیpdf آیکن منطقه 1
5منطقه 1دوخت سنتیpdf آیکن منطقه 1
6منطقه1الکترونیکpdf آیکن منطقه1
7منطقه 1فناوری اطلاعاتpdf آیکن منطقه 1
8منطقه1گردشگریpdf آیکن منطقه1
9منطقه 1حمل و نقلpdf آیکن منطقه 1
10منطقه1هنر نمایشیpdf آیکن منطقه1
11منطقه 1هنر تجسمیpdf آیکن منطقه 1
12منطقه 1هنر تزیینیpdf آیکن منطقه 1
13منطقه 1هنر های نمایشیpdf آیکن منطقه 1
14منطقه1هتل دارانpdf آیکن منطقه1
15منطقه1خذمات اموزشیpdf آیکن منطقه1
16منطقه 1خدمات امور دیمی pdf آیکن منطقه 1
17منطقه 1کنترل ابزار دقیقpdf آیکن منطقه 1
18منطقه 1کنترل امور برقpdf آیکن منطقه 1
19منطقه1مکانیکpdf آیکن منطقه1
20منطقه 1مدیریت صنایعpdf آیکن منطقه 1
21منطقه 1مخابراتpdf آیکن منطقه 1
22منطقه 1مراقبتpdf آیکن منطقه 1
23منطقه 1متالوژیpdf آیکن منطقه 1
24منطقه 1امور اداریpdf آیکن منطقه 1
25منطقه 1امور مالی بازرگانیpdf آیکن منطقه 1
26منطقه 1امور مالی بازرگانی2pdf آیکن منطقه 1
27منطقه 1امور اداریpdf آیکن منطقه 1
28منطقه 1عمرانpdf آیکن منطقه 1
29منطقه 1صنایع چرمpdf آیکن منطقه 1
30منطقه 1صنایع چوبpdf آیکن منطقه 1
31منطقه 1صنایع دستی بافتpdf آیکن منطقه 1
32منطقه 1صنایع دستی چوب فلز سفالpdf آیکن منطقه 1
33منطقه 1صنایع دستی فرشpdf آیکن منطقه 1
34منطقه 1صنایع فلزpdf آیکن منطقه 1
35منطقه 1صنایع غذاییpdf آیکن منطقه 1
36منطقه 1صنایع جوشکاریpdf آیکن منطقه 1
37منطقه 1صنایع نساجیpdf آیکن منطقه 1
38منطقه 1صنایع دستی بافتpdf آیکن منطقه 1
39منطقه 1طلا و جواهرpdf آیکن منطقه 1
40منطقه 1طلا و جواهر2pdf آیکن منطقه 1
41منطقه 1طراحی دوختpdf آیکن منطقه 1
42منطقه 1تاسیساتpdf آیکن منطقه 1
43منطقه 1تکنولوژی فرهنگیpdf آیکن منطقه 1
44منطقه 2برقpdf آیکن منطقه 2
45منطقه 2بهداشت و ایمنیpdf آیکن منطقه 2
46منطقه 2بیو تکنولوژیpdf آیکن منطقه 2
47منطقه 2دوحت سنتیpdf آیکن منطقه 2
48منطقه 2الکترونیکpdf آیکن منطقه 2
49منطقه 2فناوری اطلاعاتpdf آیکن منطقه 2
50منطقه 2گردشگریpdf آیکن منطقه 2
51منطقه 2حمل ونقلpdf آیکن منطقه 2
52منطقه 2هنر های نمایشیpdf آیکن منطقه 2
53منطقه 2هنر تجسمیpdf آیکن منطقه 2
54منطقه 2هنر تزیینیpdf آیکن منطقه 2
55منطقه 2هنر های نمایشیpdf آیکن منطقه 2
56منطقه 2هتل داریpdf آیکن منطقه 2
57منطقه 2کشاورزی باغیpdf آیکن منطقه 2
58منطقه 2کشاورزی دیمیpdf آیکن منطقه 2
59منطقه 2خدمات اموزشpdf آیکن منطقه 2
60منطقه 2کنترل ابزار دقیقpdf آیکن منطقه 2
61منطقه 2مکانیکpdf آیکن منطقه 2
62منطقه 2متالوزیpdf آیکن منطقه 2
63منطقه 2مدیریت صنایعpdf آیکن منطقه 2
64منطقه 2مخابراتpdf آیکن منطقه 2
65منطقه 2مراقبتpdf آیکن منطقه 2
66منطقه 2امور مالی بازرگانیpdf آیکن منطقه 2
67منطقه 2امور مالی بازرگانی2pdf آیکن منطقه 2
68منطقه 2امور اداریpdf آیکن منطقه 2
69منطقه 2عمرانpdf آیکن منطقه 2
70منطقه 2اتو مکانیکpdf آیکن منطقه 2
71منطقه 2صنعت جوشکاریpdf آیکن منطقه 2
72منطقه 2صنایع چرمpdf آیکن منطقه 2
73منطقه 2صنایع چوبpdf آیکن منطقه 2
74منطقه 2صنایع دستی بافتpdf آیکن منطقه 2
75منطقه 2صنایع دستی چوب فلز سفالpdf آیکن منطقه 2
76منطقه 2صنایع دستی فرشpdf آیکن منطقه 2
77منطقه 2صنایع فلزیpdf آیکن منطقه 2
78منطقه 2صنایع غذاییpdf آیکن منطقه 2
79منطقه 2صنایع نساجیpdf آیکن منطقه 2
80منطقه 2طلا و جواهرpdf آیکن منطقه 2
81منطقه 2طلا و جواهر2pdf آیکن منطقه 2
82منطقه 2طراحی دوختpdf آیکن منطقه 2
83منطقه 2تاسیساتpdf آیکن منطقه 2
84منطقه 2تکنولوژی فرهنگیpdf آیکن منطقه 2
85منطقه 3برقpdf آیکن منطقه 3
86منطقه 3بهداشت و ایمنیpdf آیکن منطقه 3
87منطقه 3بیو تکنولوژیpdf آیکن منطقه 3
88منطقه 3دوخت سنتیpdf آیکن منطقه 3
89منطقه 3الکترونیکpdf آیکن منطقه 3
90منطقه 3فناوری اطلاعاتpdf آیکن منطقه 3
91منطقه 3گردشگریpdf آیکن منطقه 3
92منطقه 3حمل ونقلpdf آیکن منطقه 3
93منطقه 3هنر نمایشیpdf آیکن منطقه 3
94منطقه 3هنر تجسمیpdf آیکن منطقه 3
95منطقه 3هنر تزیینیpdf آیکن منطقه 3
96منطقه 3هنر تزیینیpdf آیکن منطقه 3
97منطقه 3هنر های نمایشیpdf آیکن منطقه 3
98منطقه 3هتل داریpdf آیکن منطقه 3
99منطقه 3کشاورزی باغیpdf آیکن منطقه 3
100منطقه 3کشاورزی دیمیpdf آیکن منطقه 3
101منطقه 3خدمات اموزشیpdf آیکن منطقه 3
102منطقه 3کنترل ابزار دقیقpdf آیکن منطقه 3
103منطقه 3مکانیکpdf آیکن منطقه 3
104منطقه 3مدیریت صنایعpdf آیکن منطقه 3
105منطقه 3مخابراتpdf آیکن منطقه 3
106منطقه 3مراقبتpdf آیکن منطقه 3
107منطقه 3متالوزیpdf آیکن منطقه 3
108منطقه 3امور اداریpdf آیکن منطقه 3
109منطقه 3امور اداریpdf آیکن منطقه 3
110منطقه 3امور مالی بازرگانی2pdf آیکن منطقه 3
111منطقه 3عمرانpdf آیکن منطقه 3
112منطقه 3اتو مکانیکpdf آیکن منطقه 3
113منطقه 3صنایع چرمpdf آیکن منطقه 3
114منطقه 3صنایع دستی چوب فلز سفالpdf آیکن منطقه 3
115منطقه 3صنایع چوبpdf آیکن منطقه 3
116منطقه 3صنایع دستی بافتpdf آیکن منطقه 3
117منطقه 3صنایع دستی فرشpdf آیکن منطقه 3
118منطقه 3صنایع فلزیpdf آیکن منطقه 3
119منطقه 3صنایع غذاییpdf آیکن منطقه 3
120منطقه 3صنایع جوشکاریpdf آیکن منطقه 3
121منطقه 3صنایع نساجیpdf آیکن منطقه 3
122منطقه 3طلا و جواهرpdf آیکن منطقه 3
123منطقه 3طلا و جواهر2pdf آیکن منطقه 3
124منطقه 3طراحی دوختpdf آیکن منطقه 3
125منطقه 3تاسیساتpdf آیکن منطقه 3
126منطقه 3تکنولوژی فرهنگیpdf آیکن منطقه 3