اخبار تصویری

اسامی پذیرفته شدگان نهائی دوره مدیریت عمومی

تکمیل ظرفیت به تعداد 6نفر

ادامه مطلب
آرشیو | 1400/04/29

اسامی پذیرفته شدگان نهائی دوره طراحی و مدلسازی پیشرفته با Inventor

تکمیل ظرفیت به تعداد 5نفر تاریخ شروع دوره : یکشنبه مورخ1400/5/3

ادامه مطلب
آرشیو | 1400/04/29

اسامی پذیرفته شدگان نهائی دوره بکارگیری مهارتهای پیش از ازدواج

تکمیل ظرفیت به تعداد 10نفر

ادامه مطلب
آرشیو | 1400/04/26

اسامی پذیرفته شدگان نهائی دوره تهیه وتدوین پروپوزال- برگزاری دوره به صورت مجازی

ادامه مطلب
آرشیو | 1400/04/22

اسامی پذیرفته شدگان نهائی دوره طراحی ومحاسبات دستی ساختمان براساس ضوابط مقررات ملی ساختمان

برگزاری دوره به صورت مجازی

ادامه مطلب
آرشیو | 1400/04/21

اسامی پذیرفته شدگان نهائی دوره خواندن نقشه های اسکلت فلزی

برگزاری دوره به صورت مجازی

ادامه مطلب
آرشیو | 1400/04/21

اسامی پذیرفته شدگان نهائی دوره طراحی و مدلسازی با Inventor

تکمیل ظرفیت به تعداد 8 نفر

ادامه مطلب
آرشیو | 1400/04/20

اسامی پذیرفته شدگان نهائی دوره شناسایی اصول بازارسرمایه

برگزاری دوره به صورت مجازی

ادامه مطلب
آرشیو | 1400/04/16

اسامی پذیرفته شدگان نهائی دوره تکنسین تجهیزات شبکه های کوچک

روزهای فرد - ویژه : برادران

ادامه مطلب
آرشیو | 1400/04/13

اسامی پذیرفته شدگان نهائی دوره (MikroTik Certified Routing Engineer (MTCRE

برگزاری دوره به صورت مجازی

ادامه مطلب
آرشیو | 1400/04/12

اسامی پذیرفته شدگان نهائی دوره تکنسین تجهیزات شبکه های کوچک

روزهای زوج

ادامه مطلب
آرشیو | 1400/04/12

اسامی پذیرفته شدگان نهائی دوره میکروکنترلر ها درروبوتیک

تکمیل ظرفیت به تعداد 5نفر

ادامه مطلب
آرشیو | 1400/04/09