• قرآن کریم: وَأَن لَيسَ لِلإِنسانِ إِلّا ما سَعى، و اینکه برای انسان بهره‌ای جز سعی و کوشش او نیست (سوره نجم، آیه 39)
 
111

اطلاعیه های مهم