تماس با ما
1396/07/30 تعداد بازدید: 2808
print

"شماره تلفنهای مرکز آموزش فنی و حرفه ای شماره شش مشهد
(مهارتهای پیشرفته ارم)"       
ردیف    کاربری    شماره خط مستقیم
1    ریاست    37257149
2    امورمالی    37237396
3    آموزش    37287022
4    آزمون    37267528
5    آموزشگاههای آزاد    37279529
6    اموراداری - فکس    37267528
7    اپراتور خودکار    37268061
8    اپراتور خودکار    37268062