فرایندها
1396/05/19 تعداد بازدید: 104
print

      فرایندها
    فرایند انتقال پرونده مدیر و مربی
    فرایند صدور موافقت نامه اصولی و پروانه تاسیس
    فرایند بازرسی و رسیدگی به تخلفات آموزشگاه ها
    فرایند برگزاری دوره آموزش روستایی
    فرایند برگزاری دوره خارج از مکان آموزشگاه
    فرایند برگزاری همایش
    فرایند تبلیغات
    فرایند تمدید ابلاغ مدیریت
    فرایند تمدید ابلاغ مربیگری
    فرایند تمدید پروانه تاسیس
    فرایند درخواست صدور ابلاغ مدیر در آموزشگاه دوم
    فرایند روش های نوین تدریس
    فرایند صدور ابلاغ مدیریت
    فرایند صدور ابلاغ مربیگری
    فرایند صدور فعالیت آموزشی
    فرایند مرخصی
    فرایند معرفی به اماکن
    فرایند معرفی تجهیزات
    فرایند معرفی مربی غیر همجنس
    فرایند معرفی مکان اموزشگاه
    فرایند رشته جدید- ایجاد شعبه - تبصره ماده ۳۴
    فرایند صدور نامه آب - برق - گاز
    فرایند برخورد با موسسات غیرمجاز آموزشی مشهد
    فرایند برخورد با موسسات غیرمجاز آموزشی شهرستانها
    فرایند افزایش حرفه به ابلاغ مربیگری در آموزشگاه اول و دوم
    فرایند انتقال آموزشگاه در سطح استان
    فرایند انتقال آموزشگاه در سطح کشور