طراح فضای سبز با کمک نرم افزار Architect Realtime Landscapinp
1397/02/19 تعداد بازدید: 2086
print
طراح فضای سبز با کمک نرم افزار Architect Realtime Landscapinp


عنوان دورهطراحی فضای سبز باکمک نرم افزارArchitect Realtime Landscapinp
 جنسیت 
برادران و خواهران 
 ساعت برگزاری 8-12
 روزهای تشکیل کلاس شنبه - دوشنبه - چهارشنبه 
 محل برگزاریکارگاه اتوماسیون صنعتی 
 نام استاد آقای مهندس جعفرنیا
 تاریخ شروع دوره 97/3/19
تاریخ پایان دوره 97/6/7
 ساعت استاندارد 130
 تاریخ آزمون ورودی 97/3/19 ساعت 9 صبح
مفاد آزمون ورودی رایانه کارICDLدرجه 2 و آشنایی بارایانه 

 

 

اطلاع رسانی از طریق کانال مرکز به آدرس  t.me/EramAdvancedSkills