طراحی فضای سبز با کمک نرم افزار Realtime landscaping Architect2
1397/04/21 تعداد بازدید: 2455
print
طراحی فضای سبز با کمک نرم افزار Realtime landscaping Architect2


عنوان دورهطراحی فضای سبز باکمک نرم افزارArchitect Realtime Landscapinp
 جنسیت 
برادران 
 ساعت برگزاری14/30لغایت 17/30
 روزهای تشکیل کلاس روزهای زوج ویکشنبه ها - شیفت عصر
 محل برگزاریکارگاه اتوماسیون صنعتی 
 نام استاد آقای مهندس جعفرنیا
 تاریخ شروع دوره 97/5/20
تاریخ پایان دوره 97/7/25
 ساعت استاندارد130
 تاریخ آزمون ورودی 97/5/20 ساعت 15 عصر
مفاد آزمون ورودی رایانه کارICDLدرجه 2 و آشنایی با کامپیوتر 
    

 

 

اطلاع رسانی از طریق کانال مرکز به آدرس  t.me/EramAdvancedSkills