دپارتمان کشاورزی
1398/10/18 تعداد بازدید: 11107
print

 

عنوان دوره

ساعت آموزش

پیش نیاز

نام استاد

طراحی فضای سبز با کمک نرم افزار Realtime landscaping Architect2

130ساعت

کاردانی -کارور عمومی یارانه شخصی

مهندس جعفرنیا

طراح فضای سبز با کمک نرم افزار Realtime Landscaping Pro

97ساعت

کاردانی -کارور عمومی رایانه شخصی

مهندس جعفرنیا

طراحی فضای سبز با نرم افزار Realtime Landscaping Architect 2018

153ساعت

کاردانی رشته های عمران - کامپیوتر - کشاورزی - محیط زیست

مهندس جعفرنیا

 

 

                     اطلاع رسانی از طریق کانال مرکز به آدرس  t.me/EramAdvancedSkills