دپارتمان کشاورزی
1398/10/18 تعداد بازدید: 9853
print

 

عنوان دوره

ساعت آموزش

پیش نیاز

نام استاد

طراحی فضای سبز با کمک نرم افزار Realtime landscaping Architect2

130ساعت

کاردانی -کارور عمومی یارانه شخصی

مهندس جعفرنیا

طراح فضای سبز با کمک نرم افزار Realtime Landscaping Pro

97ساعت

کاردانی -کارور عمومی رایانه شخصی

مهندس جعفرنیا

طراحی فضای سبز با نرم افزار Realtime Landscaping Architect 2018

153ساعت

کاردانی رشته های عمران - کامپیوتر - کشاورزی - محیط زیست

مهندس جعفرنیا

 

 

عنوان دوره طراحی فضای سبز با نرم افزار Realtime   Landscaping   Architec
 ساعت برگزاری  8-13
 روزهای تشکیل کلاس یکشنبه - سه شنبه 
 محل برگزاری مرکز ارم طبقه دوم کارگاه اتوماسیون صنعتی اتاق شماره 301
 نام استاد مهندس جعفرنیا
 تاریخ شروع دوره  98/11/13
تاریخ پایان دوره  99/2/30
 ساعت استاندارد 153
 تاریخ آزمون ورودی  یکشنبه مورخ 98/11/13 ساعت 9صبح
مفاد آزمون ورودی کاربرICDL

 

  

                     اطلاع رسانی از طریق کانال مرکز به آدرس  t.me/EramAdvancedSkills