دپارتمان مدیریت صنایع
1397/04/21 تعداد بازدید: 4328
print
دپارتمان مدیریت صنایع

نام استاد: مهندس مودیان

 

 

عنوان دوره اصول وفنون مذاکره  
 جنسیت
 برادران 
 ساعت برگزاری  14/30-17/30
 روزهای تشکیل کلاس  شنبه - دوشنبه - چهارشنبه - شیفت عصر 
 محل برگزاری  کارگاه وب 
 نام استاد  مهندس مودیان 
 تاریخ شروع دوره  97/05/17
تاریخ پایان دوره  97/06/03
 ساعت استاندارد24
 تاریخ آزمون ورودی  97/05/17 ساعت 15عصر
مفاد آزمون ورودی  مدیریت ارتباط با مشتری (نیماشفیعی)

 

               

 

عنوان دورهبکارگیری HSE در صنایع (پیشرفته)
 جنسیت خواهران - برادران 
 ساعت برگزاری 8-11/30
 روزهای تشکیل کلاس یکشنبه - سه شنبه - شیفت صبح
 محل برگزاری کارگاه وب 
 نام استاد مهندس مودیان 
 تاریخ شروع دوره 97/05/21
تاریخ پایان دوره 97/07/03
 ساعت استاندارد60
 تاریخ آزمون ورودی 97/05/21 ساعت 9صبح
مفاد آزمون ورودی ایمنی وبهداشت کار(مقدماتی)

 

           

عنوان دورهبکارگیری HSE در صنایع (مقدماتی)
 جنسیت برادران 
 ساعت برگزاری14/30لغایت 17/30
 روزهای تشکیل کلاس روزهای زوج - شیفت عصر 
 محل برگزاری کارگاه وب 
 نام استاد مهندس مودیان 
 تاریخ شروع دوره 97/06/05
تاریخ پایان دوره 97/07/02
 ساعت استاندارد40
 تاریخ آزمون ورودی 97/06/05 ساعت 15عصر
مفاد آزمون ورودی ایمنی وبهداشت کار

   

 

 

اطلاع رسانی از طریق کانال مرکز به آدرس  t.me/EramAdvancedSkills