دپارتمان مالی و بازرگانی
1397/05/28 تعداد بازدید: 8768
print

عنوان دوره

مدیریت بازاریابی 

 

 

 جنسیت
خواهران و برادران
 ساعت برگزاری  8-11
 روزهای تشکیل کلاسیکشنبه - سه شنبه
 محل برگزاری تکنولوژی ساختمان 
 نام استادمهندس رجبییان 
 تاریخ شروع دوره  97/05/30
تاریخ پایان دوره  97/06/27
 ساعت استاندارد  44
 تاریخ آزمون ورودی  97/05/30 ساعت 9 صبح
مفاد آزمون ورودی  

 

 

 

عنوان دوره

کارآفرینی با رویکرد KAB( سطح مقدماتی)

 

 

 جنسیت 
خواهران و برادران
 ساعت برگزاری 8-11
 روزهای تشکیل کلاسشنبه - دوشنبه - چهارشنبه 
 محل برگزاریکارگاه تکنولوژی ساختمان 
 نام استادمهندس رجبییان 
 تاریخ شروع دوره 97/06/10
تاریخ پایان دوره 97/07/2
 ساعت استاندارد 50
 تاریخ آزمون ورودی 97/06/10 ساعت 9 صبح
مفاد آزمون ورودی