دپارتمان مالی و بازرگانی
1397/02/31 تعداد بازدید: 3987
print
دپارتمان مالی و بازرگانی

عنوان دوره

تحلیل گربورس اوراق بهادار

 

 

 جنسیت
خواهران و برادران
 ساعت برگزاری  8-12
 روزهای تشکیل کلاسیکشنبه - سه شنبه
 محل برگزاری تکنولوژی ساختمان 
 نام استاددکتررجبیان
 تاریخ شروع دوره  97/03/27
تاریخ پایان دوره  97/07/03
 ساعت استاندارد  120
 تاریخ آزمون ورودی  97/03/27 ساعت 9 صبح
مفاد آزمون ورودی