طراحی سایت با DHTML
1397/05/28 تعداد بازدید: 15240
print

عنوان دوره طراحی سایت با DHTML
 جنسیت
 خواهران - برادران 
 ساعت برگزاری  8-11
 روزهای تشکیل کلاسشنبه - دوشنبه - چهارشنبه 
 محل برگزاریکارگاه طراحی وب 
 نام استادخانم مهندس عمرانی
 تاریخ شروع دوره  97/05/17
تاریخ پایان دوره  97/06/12
 ساعت استاندارد90
 تاریخ آزمون ورودی  97/06/17 ساعت 9 صبح
مفاد آزمون ورودی

  

 

 

عنوان دورهتوسعه دهنده وب با PHP
 جنسیت 
خواهران 
 ساعت برگزاری8 تا 11
 روزهای تشکیل کلاسشنبه -  دوشنبه - چهارشنبه 
 محل برگزاریکارگاه دیجیتال 
 نام استادخانم مهندس مهری 
 تاریخ شروع دوره 97/06/14
تاریخ پایان دوره 97/08/14
 ساعت استاندارد130
 تاریخ آزمون ورودی 97/06/14 ساعت 9 صبح
مفاد آزمون ورودی HTMLو CSS

  

 

اطلاع رسانی از طریق کانال مرکز به آدرس  t.me/EramAdvancedSkills