دپارتمان عمران
1398/10/17 تعداد بازدید: 18138
print

 

عنوان دوره

ساعت آموزش

پیش نیاز

 

نام استاد

نظارت براجرای اسکلت درساختمانهای فلزی

50

کاردانی عمران

مهندس ثابت

نظارت براجرای اسکلت درساختمانهای بتنی

50

لیسانس عمران یا معماری

مهندس ثابت

انجام امور پیمان ها در عملیات ساختمانی

40

لیسانس عمران یا معماری

مهندس ثابت

مدیریت پروژه های ساختمانی براساس استاندارد  pmbok

65

کارشناسی عمران ومعماری

مهندس ثابت

طراح سازه های فولادی با نرم افزار TEKLA STRUCTURE(XSTEEL)

100

کاردانی عمران

مهندس زارع پور

مدیریت اجرائی کارهای ساختمانی

120

کاردانی عمران

مهندس زارع پور

مدیریت پروژه براساس الگوی pmbok

40

کارشناسی عمران ومعماری

مهندس زارع پور


  

 اطلاع رسانی از طریق کانال مرکز به آدرس  t.me/EramAdvancedSkills

 

 

 

عنوان دورهطراحی اتصالات سازه های فولادی (پیچی وجوشی)
 جنسیت 
برادران وخواهران
 ساعت برگزاری8-12
 روزهای تشکیل کلاسیکشنبه - سه شنبه 
 محل برگزاری مرکز ارم - طبقه دوم - اتاق 305 
 نام استادمهندس زارع پور
 تاریخ شروع دوره98/10/29
تاریخ پایان دوره98/11/10
 ساعت استاندارد30ساعت 
پیش نیازفوق دیپلم عمران 
 تاریخ آزمون ورودییکشنبه مورخ 98/10/29 ساعت 9صبح
مفاد آزمون ورودی                                         کتاب طراحی سازه های فولادی شاپورطاحونی        

  

 

عنوان دورهبکارگیری اصول ومبانی وگودبرداری وطراحی ساز های نگهبان 
 جنسیت 
برادران وخواهران 
 ساعت برگزاری8-12
 روزهای تشکیل کلاسشنبه- دوشنبه - چهارشنبه
 محل برگزاری مرکز ارم - طبقه دوم - اتاق 305 
 نام استادمهندس زارع پور 
 تاریخ شروع دوره98/10/28
تاریخ پایان دوره98/11/12
 ساعت استاندارد30ساعت 
پیش نیازلیسانس عمران 
 تاریخ آزمون ورودیشنبه مورخ 98/10/28ساعت 9صبح
مفاد آزمون ورودی                                    جزوه آقای دکتررسولی 

 

  

عنوان دورهانجام امورپیمانها درعملیات ساختمانی 
 جنسیت 
برادران وخواهران 
 ساعت برگزاری8-12
 روزهای تشکیل کلاسشنبه -یکشنبه -دوشنبه -سه شنبه -چهارشنبه 
 محل برگزاری مرکز ارم - طبقه دوم - اتاق 304 
 نام استادمهندس ثابت 
 تاریخ شروع دوره98/10/18
تاریخ پایان دوره98/10/26
 ساعت استاندارد40ساعت 
پیش نیازلیسانس عمران یا معماری 
 تاریخ آزمون ورودیچهارشنبه مورخ 98/10/18ساعت 9صبح
مفاد آزمون ورودی                        کتاب اصول مدیریت ساخت - ترجمه : سید محمودعلمائی 

 

 

  

عنوان دورهمدیریت پروژه های ساختمانی براساس استاندارد pmbok
 جنسیت 
برادران وخواهران 
 ساعت برگزاری8-12
 روزهای تشکیل کلاسشنبه -یکشنبه -دوشنبه -سه شنبه -چهارشنبه 
 محل برگزاری مرکز ارم - طبقه دوم - اتاق 304 
 نام استادمهندس ثابت 
 تاریخ شروع دوره98/10/28
تاریخ پایان دوره98/11/13
 ساعت استاندارد65ساعت 
پیش نیازلیسانس عمران 
 تاریخ آزمون ورودیشنبه مورخ 98/10/28 ساعت 9صبح
مفاد آزمون ورودی                      کتاب دانش گستره پروژه براساس استاندارد pmbok