دپارتمان عمران
1398/04/22 تعداد بازدید: 12162
print

عنوان دوره

ساعت آموزش

پیش نیاز

متصدی متره وبرآورد

104ساعت

داشتن گواهینامه درجه 2 اپراتوری

برنامه ریزی وکنترل پروژه کارگاهی با نرم افزارMicrosoft project(msp)

40ساعت

لیسانس عمران

انجام امورپیمان ها درعملیات ساختمانی

40ساعت

لیسانس عمران یا معماری

 

 

عنوان دوره نظارت براجرای اسکلت درساختمان های فلزی  
 جنسیت
خواهران وبرادران 
 ساعت برگزاری 8-13
 روزهای تشکیل کلاس  شنبه -  دوشنبه -  چهارشنبه 
 محل برگزاری  مرکز ارم - طبقه دوم - اتاق 304 
 نام استادمهندس ثابت 
 تاریخ شروع دوره 98/5/7
تاریخ پایان دوره  98/5/30
 ساعت استاندارد 50ساعت 
تاریخ مصاحبه ورودی   دو شنبه مورخ 98/5/7 ساعت 9صبح
 مفاد آزمون ورودی  

 مبحث 10مقررات ملی ساختمان فصل 4

 

 اطلاع رسانی از طریق کانال مرکز به آدرس  t.me/EramAdvancedSkills

 

عنوان دورهنظارت براجرای اسکلت درساختمان های بتنی  
 جنسیت 
خواهران و برادران 
 ساعت برگزاری8-13
 روزهای تشکیل کلاسیکشنبه -  سه شنبه  
 محل برگزاری مرکز ارم - طبقه دوم - اتاق 304 
 نام استادمهندس ثابت 
 تاریخ شروع دوره 98/5/8
تاریخ پایان دوره 98/5/31
 ساعت استاندارد 50ساعت 
 تاریخ آزمون ورودیسه شنبه   98/5/8 ساعت 9صبح 
مفاد آزمون ورودیمبحث 9مقررات ملی ساختمان