دپارتمان عمران
1397/10/17 تعداد بازدید: 9180
print

 

عنوان دوره

ساعت آموزش

پیش نیاز

متصدی متره وبرآورد

104ساعت

داﺷﺘﻦ ﮔﻮاﻫﻴﻨﺎﻣﻪ درﺟﻪ 2        اپراتوری

برنامه ریزی و کنترل پروژه کارگاهی با نرم افزار Microsoft Project(MSP)

40ساعت

لیسانس عمران

 

 

عنوان دوره  
 جنسیت

 ساعت برگزاری
 روزهای تشکیل کلاس  
 محل برگزاری  مرکز ارم - طبقه دوم - اتاق 305 کارگاه تکنولوژی ساختمان
 نام استادمهندس زارع پور
 تاریخ شروع دوره 
تاریخ پایان دوره  
 ساعت استاندارد 
 تاریخ آزمون ورودی
مفاد آزمون ورودی  

 

 

 اطلاع رسانی از طریق کانال مرکز به آدرس  t.me/EramAdvancedSkills