کارگاههای آموزشی برگزارشده
1397/10/10 تعداد بازدید: 359
print
کارگاههای آموزشی برگزارشده

 

ردیف  نام دوره  پیش نیاز شروع دوره  پایان دوره  روزهای تشکیل  ساعت کارگاه  جنسیت  نام مربی 
1 نقشه کش وطراح صنعتی با CATIA آشنائی با نقشه کشی  97/6/26 97/10/24 زوج- صبح 8-11 مشترک  مهندس محمدی
2 مدیرسرویس دهنده های مایکروسافت  رشته های کامپیوتر 97/6/24 98/1/17 روزهای زوج 14/30-18/30 برادران  مهندس شیبانی 
3 توسعه دهنده وب با PHP رشته های کامپیوتر 97/8/12 97/10/29 روزهای زوج - صبح 8-11 مشترک  مهندس عمرانی
4 برنامه نویس زبان HTML برای طراحی صفحات WEB p * کارورعمومی رایانه شخصی  97/8/19 97/11/6 روزهای زوج -صبح 8-11 خواهران  مهندس مهری 
5


مدیرseo
ندارد 97/8/21 97/12/6 روزهای زوج -صبح 8-11 مشترک  مهندس جعفرنیا
6 مسئول حفاظت وایمنی  ندارد 97/8/23 97/12/22 زوج- عصر 14/30-18/30 مرد  مهندس مودیان 
7 مدیریت اثربخشی آموزش با پیاده سازی ISO  10015 ندارد 97/9/7 97/10/22 روزهای زوج -صبح 8-11 مشترک  مهندس حسینی 
8 بازاریاب فضای مجازی  ندارد 97/9/15 98/1/27 یکشنبه - سه شنبه - صبح 8-11 مشترک  مهندس جعفرنیا
9 متصدی متره وبرآورد  کمک متصدی متره وبرآورد  97/9/17 97/11/3 روزهای زوج - صبح 8-11 مشترک  مهندس زارع پور
10 تحلیلگروطراح پی بابرنامه safe کارورعمومی رایانه شخصی  97/9/20 97/10/16 یکشنبه - سه شنبه  8-11 مشترک  مهندس زارع پور
11 مدیریت منابع انسانی  ندارد 97/9/22 97/10/18 یکشنبه - سه شنبه  8-11 مشترک  مهندس حسینی 
12 پردازش و بهینه سازی تصویر با نرم افزار MATLAB کاردانی برق وکامپیوترو مهندسی پزشکی  97/9/22 97/11/30 یکشنبه - سه شنبه- صبح  8-11 مشترک  مهندس زمانی
13 برنامه نویس VHDL یک زبان برنامه نویسی 97/9/24 97/11/15 روزهای زوج - صبح 8-11 مشترک  مهندس زمانی