مدیریت پروژه های ساختمانی براساس استاندارد pmbok
1398/06/20 تعداد بازدید: 173
print
مدیریت پروژه های ساختمانی براساس استاندارد pmbok

ویژه : خواهران وبرادران تاریخ شروع دوره : 98/6/30 نام استاد: مهندس ثابت

 عنوان دوره: مدیریت پروژه های ساختمانی براساس استاندارد  pmbok

تاریخ برگزاری : 98/6/30 لغایت 98/7/29        روزهای برگزاری : شنبه - دوشنبه - چهارشنبه        شیفت : صبح

ساعت برگزاری : 13-8                ساعت استاندارد : 65ساعت 

پیش نیاز: کارشناسی عمران ومعماری 

مفادآزمون ورودی : کتاب دانش گستره پروژه براساس استانداردpmbok

تاریخ آزمون ورودی: شنبه مورخ 98/6/30 ساعت 9صبح