لیست اسامی قبولشدگان دوره مدیر سرویس دهنده های مایکروسافت
1398/02/22 تعداد بازدید: 221
print
لیست اسامی قبولشدگان دوره مدیر سرویس دهنده های مایکروسافت

 

 

لیست اسامی قبولشدگان دوره مدیر سرویس دهنده های مایکروسافت

 

شروع دوره روز دوشنبه مورخ  98/2/23ساعت 8 صبح

نام و نام خانوادگی

نام و نام خانوادگی

زهرا حور اسفند

ندا براتی

زینب جعفری

مرضیه قائنی مقدم

ریحانه کیکاوسی

ریحانه علیزاده

معصومه قربانی

نیلوفر غروی

فاطمه طاهرزاده

فرزانه خورسند

عفت عسکری پور

عطیه حسینی

محبوبه علیزاده

آرزو قربان زاده

نجمه روان سالار

فریبا شاعری

 لینک ثبت نام درپورتال سازمان :

              لطفا" قبل از تاریخ 98/2/23 ثبت نام خودرادرپورتال سازمان قطعی نمائید .

 

http://reg.portaltvto.com/student2/signup/cardcheck/2799701/312998/075e72b1275b0f9e7cc1cdaa7c816454