قابل توجه کارآموزان خانم عظیمی رشته برنامه نویس PHP
1397/02/26 تعداد بازدید: 317
print
قابل توجه کارآموزان خانم عظیمی رشته برنامه نویس PHP

تاریخ آزمون پایان دوره 1397/4/2 می باشد

اسامی کارآموزان رشته برنامه نویس phpخانم مهندس عظیمی که تاریخ شروع دوره آنها ازتاریخ 96/6/13 لغایت 96/11/16 بوده است 
۱
لیلا خسرویان عرب ۹۴۰۰۲۴۶۲۴ حسین تایید شده آزمون آنلاین تاریخ: 13970402 تایید جهت معرفی به آزمون
تاریخ معرفی: 13970226 11:38:47
۲
ریحانه قدمیاری ۹۲۲۳۰۳۸۳۵ حسین تایید شده آزمون آنلاین تاریخ: 13970402 تایید جهت معرفی به آزمون
تاریخ معرفی: 13970226 11:39:30
۳
نسترن جامی الاحمدی ۷۳۱۷۵۳۵۷۷ محمدابراهیم تایید شده آزمون آنلاین تاریخ: 13970402 تایید جهت معرفی به آزمون
تاریخ معرفی: 13970226 11:39:51
۴
نسرین اشراقی ایوری ۹۴۵۵۱۷۵۴۸ محمد تایید شده آزمون آنلاین تاریخ: 13970402 تایید جهت معرفی به آزمون
تاریخ معرفی: 13970226 11:40:14
۵
مرضیه صابری ۹۲۳۹۳۷۷۶۵ محمد یونس تایید شده آزمون آنلاین تاریخ: 13970402 تایید جهت معرفی به آزمون
تاریخ معرفی: 13970226 11:40:38
۶
حوریه ساغریچی ۹۲۱۵۹۸۲۵۴ محمد حسین تایید شده آزمون آنلاین تاریخ: 13970402 تایید جهت معرفی به آزمون
تاریخ معرفی: 13970226 11:41:36
۷
زهرا حسینی ۹۲۲۸۵۵۰۰۵ علی اکبر تایید شده آزمون آنلاین تاریخ: 13970402 تایید جهت معرفی به آزمون
تاریخ معرفی: 13970226 11:41:55
۸
ریحانه نجمی ۹۲۴۰۶۲۶۸۱ حسن تایید شده آزمون آنلاین تاریخ: 13970402 تایید جهت معرفی به آزمون
تاریخ معرفی: 13970226 11:42:13
۹
مژگان اکابری ۹۲۱۶۹۳۱۹۲ محمدرضا تایید شده آزمون آنلاین تاریخ: 13970402 تایید جهت معرفی به آزمون
تاریخ معرفی: 13970226 11:42:31
۱۰
افسانه طاهری ۹۲۲۹۶۹۵۸۲ عباسعلی تایید شده آزمون آنلاین تاریخ: 13970402 تایید جهت معرفی به آزمون
تاریخ معرفی: 13970226 11:42:48
۱۱
زهرا پاسبان ۹۲۳۸۶۰۱۰۱ اصغر تایید شده آزمون آنلاین تاریخ: 13970402 تایید جهت معرفی به آزمون
تاریخ معرفی: 13970226 11:43:8
۱۲
مریم مجنون ۹۲۰۲۹۶۰۰۹ علی اکبر تایید شده آزمون آنلاین تاریخ: 13970402 تایید جهت معرفی به آزمون
تاریخ معرفی: 13970226 11:43:25
۱۴
زهرا مهرآوران ۹۲۲۴۲۲۰۱۱ حسن تایید شده آزمون آنلاین تاریخ: 13970402 تایید جهت معرفی به آزمون
تاریخ معرفی: 13970226 11:47:39
۱۵
نسیم اسمعیل زاده قندهاری ۹۴۵۹۰۸۰۴۰ ناصر تایید شده آزمون آنلاین تاریخ: 13970402 تایید جهت معرفی به آزمون
تاریخ معرفی: 13970226 11:47:56
۱۶
پوران غفوریان پولادی طوسی ۹۲۱۴۰۶۳۹۸ بیژن تایید شده آزمون آنلاین تاریخ: 13970402 تایید جهت معرفی به آزمون
تاریخ معرفی: 13970226 11:48:16
۱۷
نرگس دشتی دشت بیاض ۹۴۵۶۶۵۴۶۶ رضا تایید شده آزمون آنلاین تاریخ: 13970402 تایید جهت معرفی به آزمون
تاریخ معرفی: 13970226 11:48:29
۱۸
زهره رجب پور ۹۲۲۶۹۴۳۴۶ یوسف تایید شده آزمون آنلاین تاریخ: 13970402 تایید جهت معرفی به آزمون
تاریخ معرفی: 13970226 11:48:45
۱۹
عاطفه عصمتی ۶۷۰۲۳۰۷۷۴ قاسمرضا تایید شده آزمون آنلاین تاریخ: 13970402 تایید جهت معرفی به آزمون
تاریخ معرفی: 13970226 11:48:59
۲۰
سمیه زهانی ۹۲۰۰۲۹۱۶۷ عباسعلی تایید شده آزمون آنلاین تاریخ: 13970402 تایید جهت معرفی به آزمون
تاریخ معرفی: 13970226 11:49:17
۲۱
مهرنوش فرهادی ۹۲۳۹۴۴۶۰۵ محمود تایید شده آزمون آنلاین تاریخ: 13970402 تایید جهت معرفی به آزمون
تاریخ معرفی: 13970226 11:49:40