طرح مهارت آموزی درمحیط کارواقعی
1398/10/14 تعداد بازدید: 1057
print
طرح مهارت آموزی درمحیط کارواقعی

 مهارت آموزی درمحیط کارواقعی کاریکی از روش های آموزش فنی وحرفه ای است که طی آن مهارت وشایستگی های مورد نیاز ازاستادکار به مهارت آموز همزمان با فرآیند تولید محصول وارائه خدمات منتقل می گردد.

شرایط مهارت آموز به شرح زیر می باشد:

1- سن مهارت آموز حداقل 15 سال تمام باشد 2-تابعیت ایرانی داشته باشد 3- شرایط وتوانایی لازم متناسب با استاندارد آموزشی

مربوط را داشته باشد .

تبصره : طول دوره مهارت آموزی حداقل 120روزکاری وحداکثر360روزکاری برای مهارت آموز متناسب با استانداردهای آموزشی تعیین می شود .

ساعت استانداردی  که کارآموز انتخاب می نماید بایستی حداقل 120ساعت به بالا باشد

تعدادمهارت آموز مجاز برای جذب درهرفرصت آموزشی واحد پذیرنده حداکثر 3نفر بنا به تشخیص اداره کل می باشد .

واحد متقاضی (بنگاه متقاضی ) : به بنگاه اقتصادی متعلق به یکی از بخش های خصوصی یا تعاونی دارای مجوز فعالیت از دستگاه اجرایی ذیربط وکدکارگاهی ازسازمان تامین اجتماعی ویا کارگاه متعلق به یکی از سازمان های نیروهای مسلح اطلاق می شود که متقاضی دریافت مجوز آموزش مهارت آموزی ازسازمان می باشد .

واحد پذیرنده : یکی از محیط های کارگاهی نیروهای مسلح ویا مراکز آموزشی یا کارگاهی براساس ماده (108) قانون کاراست که درراستای ایجاد وتوسعه مراکز مهارت آموزی با مجوز سازمان می تواند نسبت به تربیت فنی وحرفه ای مهارت آموز ، درحر فه های آموزشی مجاز اقدام نماید .

استادکار: فردی که درواحد پذیرنده شاغل می باشد ودارای توانایی انتقال مهارت های حرفه ای مرتبط با شغل مورد تصدی خودبه مهارت آموز می باشد

هدف ازاجرای طرح مهارت آموزی درمحیط کارواقعی :1- آشنائی با محیط کسب وکار ، کسب تجربه وآماده سازی وایجاد خودباوری درمهارت آموز برای ورود به عرصه اشتغال وکارآفرینی

2-حفظ وپایداری مشاغل سنتی وبومی

3- کمک به بنگاههای اقتصادی فعال به منظور شناسایی وجذب نیروی کارماهر و مستعد وتوانمند .

4-کاهش هزینه های تولید وخدمات ازطریق جذب وبکارگیری نیروهای مهارت آموخته

5- استفاده از ظرفیت وتوان آموزشی عملی درمحیط کارواقعی بنگاههای اقتصادی

متقاضیان دوره کارآموزی درمحیط کارواقعی پس از شناسایی واحد پذیرنده وانتخاب استاندارد های مورد نظر ازسایت

www.portaltvto.com

و تکمیل کردن فرمهای ذیل وبه همراه داشتن یک قطعه عکس وفتوکپی شناسنامه وکارت ملی وخرید کارت اعتباری  به مبلغ 5هزارتومان ازسایت بالا درقسمت سامانه پرداخت الکترونیکی  به مرکز طبقه همکف اتاق  شماره 107 مراجعه نمائید