طراحی فضای سبز با کمک نرم افزار Realtime landscaping Architect2
1398/02/03 تعداد بازدید: 430
print
طراحی فضای سبز با کمک نرم افزار Realtime landscaping Architect2

تکمیل ظرفیت حداکثر تعداد 4 نفر

علاقه مندان جهت تکمیل ظرفیت به تعداد 4 نفر روز یکشنبه مورخ 98/2/8 ساعت 8/30 به کارگاه اتوماسیون صنعتی طبقه 2 اتاق شماره 301 مراجعه نمایند

شروع کلاس روز یکشنبه مورخ 98/2/8 ساعت 8/30