طراحی فضای سبز با نرم افزار Realtime Landscaping Architect 2018
1398/07/22 تعداد بازدید: 516
print
طراحی فضای سبز با نرم افزار Realtime Landscaping Architect 2018

تکمیل ظرفیت به تعداد 3 نفر خانم و آقا

تاریخ شروع دوره : چهارشنبه مورخ 98/7/24 ساعت 8/30 صبح

 

متقاضیان تکمیل ظرفیت روز چهارشنبه ساعت 8/30 به کارگاه مربوطه طبقه دوم اتاق  شماره 301 کارگاه اتوماسیون صنعتی مراجعه نمایند .