اسامی قبول شدگان نهائی دورهspss
1397/05/14 تعداد بازدید: 803
print
اسامی قبول شدگان نهائی دورهspss

کلاس درمرکز ارم کارگاه فیبرنوری برگزار می شود

اسامی قبول شدگان نهائی دورهspss

 شروع کلاس تاریخ سه شنبه 16مرداد ساعت 8ونیم صبح درکارگاه فیبرنوری می باشد

غیبت دراولین جلسه موجب حذف خواهد شد.

لطفا قبل از 16مرداد ماه در لینک ، ثبت نام خود را قطعی بفرمایید.

 

http://reg.portaltvto.com/student2/signup/cardcheck/2508121/312998/c1e38261f34b0e47696cd5d727dc1eb9

 

ردیف

کارآموزان

1

علی یزدی زاده

2

کمال حسینی

3

اعظم قربانپور

4

یاسین اکبری

5

محسن ابراهیمی

6

فرزادیوسفی

7

مهلا رضایی نژاد

8

جواد ریگی

9

نازنین علیزاده

10

فرنوش آذریان

11

سیدمحمدکاهانی

12

سیدامیرسیدی نسب

13

فاطمه محمدی

14

نسرین محمدی

15

مهشادهاشمی

16

دنیاصبوری

17

مژده حقیقی

18

معصومه اروجی

19

سجادمیرزاآقایی

20

امیررضا رضایی گرگانی

21

زهرانادری

22

وحید نصری

23

هانیه شهرکی

24

مریم رحیمی

25

ساراشجاع( نفرذخیره کلاس)