دوره های سه ماهه چهارم سال 98
1398/12/01 تعداد بازدید: 18144
print
دوره های سه ماهه چهارم  سال 98

*دوره های آموزشی اعلام شده مربوط به سه ماهه چهارم سال 98 مرکز مهارتهای پیشرفته ارم مشهد می باشد *
ردیف  نام دوره  پیش نیاز شروع دوره  پایان دوره  روزهای تشکیل  ساعت کارگاه  جنسیت  نام مربی 
1 مدیرسرویس دهنده های مایکروسافت  کاردانی کامپیوتر  98/8/20 99/4/11 روزهای زوج- عصر 14/30لغایت 19 برادران  مهندس شیبانی 
2 مدیرسرویس دهنده های مایکروسافت  کاردانی کامپیوتر  98/9/11 99/4/11 روزهای زوج 8-13 خواهران  مهندس شیبانی 
3 پردازش و بهینه سازی تصویر با نرم افزار MATLAB  کاردانی رشته های برق کلیه گرایشها - کامپیوتر -IT- روباتیک - مکاترونیک  98/10/1 98/12/11 یکشنبه- سه شنبه  8-13 مشترک  مهندس زمانی 
4 مدیر seo کاردانی کلیه رشته ها 98/10/9 99/2/6 روزهای زوج 8-13 مشترک  مهندس جعفرنیا
5 برنامه نویسی شبکه های عصبی در Matlab  کاردانی رشته های برق کلیه گرایشها - کامپیوتر -IT- روباتیک - مکاترونیک  98/10/16 98/12/3 روزهای زوج 8-13 مشترک  مهندس زمانی 
6 برنامه نویس زبان HTML برای طراحی صفحات WEB p * کاردانی رشته های کامپیوتر ، فن آوری اطلاعات وit 98/11/6 99/2/11 یکشنبه - سه شنبه  8-13 مشترک  مهندس مهری 
7 بکارگیری اصول ومبانی وگودبرداری وطراحی سازه های نگهبان  لیسانس عمران  98/11/13 98/12/4 یکشنبه - سه شنبه  8-13 مشترک  مهندس زارع پور
8

طراحی فضای سبز با نرم افزار Realtime Landscaping Architect 2018
کاردانی رشته های عمران،کامپیوتر،کشاورزی،محیط زیست 98/11/13 99/2/30 یکشنبه - سه شنبه  8-13 مشترک  مهندس جعفرنیا
9 نظارت براجرای اسکلت درساختمانهای بتنی  لیسانس عمران یا معماری  98/11/27 98/12/7 شنبه - یکشنبه - دوشنبه - سه شنبه - چهارشنبه  8-13 مشترک  مهندس ثابت 
10 برنامه نویسی Python کاردانی رشته های کامپیوتر ، فن آوری اطلاعات وit 98/11/30 99/2/6 شنبه - چهارشنبه  8-13 مشترک  مهندس مهری 
11  کارآفرینی با رویکرد KAB(سطح مقدماتی)  کاردانی کلیه رشته ها 98/12/4 98/12/27 یکشنبه - سه شنبه  8-13 مشترک  آقای رجبیان
12 نقشه کش صنعتی با نرم افزار Autodesk Inventor  کاردانی مکانیک ونقشه کشی صنعتی  98/12/6 99/6/9 یکشنبه - سه شنبه  8-13 مشترک  مهندس محمدی
13 تکنسین تجهیزات شبکه های کوچک کاردانی کامپیوتر 98/12/6 99/5/12 یکشنبه - سه شنبه  8-13 خواهران  مهندس شیبانی 
14 طراحی سازه های بتن مسلح  فوق دیپلم عمران  98/12/8 99/1/21 یکشنبه - سه شنبه  8-13 مشترک  مهندس زارع پور
15 بکارگیری اصول ومبانی وگودبرداری وطراحی سازه های نگهبان  لیسانس عمران  98/12/10 98/12/21 روزهای زوج 8-13 مشترک  مهندس زارع پور
16

انجام امورپیمان ها درعملیات ساختمانی 
لیسانس عمران یا معماری  98/12/10 98/12/19 شنبه - یکشنبه - دوشنبه - سه شنبه - چهارشنبه  8-13 مشترک  مهندس ثابت 
17

برنامه نویسی با استفاده از واسط گرافیکی GUIدرmatlab
کاردانی رشته های برق - کامپیوتر- عمران -IT-مهندسی پزشکی - مکاترونیک  98/12/13 99/1/21 یکشنبه - سه شنبه  8-13 مشترک  مهندس زمانی 
درصورت به حدنصاب نرسیدن تعدادکارآموزان حداقل (15نفر)دوره تشکیل نخواهد شد        
پیش ثبت نام دردوره ها ازطریق سایت www.mittc.ir         
برای تمامی دوره های آموزشی درروز شروع دوره آزمون ورودی یا مصاحبه برگزارخواهد شد.        
ساعت برگزاری مصاحبه یا آزمون برای شیفت صبح ساعت 9 وبرای شیفت عصر ساعت 15 می باشد         
منابع آزمون درکانال تلگرام به اشتراک گذاشته خواهد شد.        
آدرس کانال مرکز ارم درتلگرام :  eramadvancedskills@                                                                            
آدرس مرکز مهارتهای پیشرفته ارم : بلوارسازمان آب ( بلوارشهید صادقی ) -  شهید صادقی 27