دوره های سه ماهه دوم سال 99
1399/05/07 تعداد بازدید: 2316
print
دوره های سه ماهه دوم سال 99

*دوره های آموزشی اعلام شده مربوط به سه ماهه دوم سال 99 مرکز مهارتهای پیشرفته ارم مشهد می باشد *
ردیف نام دوره  پیش نیاز شروع دوره  پایان دوره  روزهای  تشکیل  ساعت کارگاه  جنسیت  نام مربی 
1 نقشه کش و طراح صنعتی با CATIA  کاردانی رشته های مکانیک - نقشه کشی صنعتی - مکانیک خودرو 99/4/1 99/6/30 شنبه تا چهارشنبه  8-12 مشترک  مهندس محمدی
2 کارآفرینی با رویکرد kab(سطح مقدماتی) کاردانی کلیه رشته ها 99/4/7 99/4/23 شنبه تا چهارشنبه  8-12 مشترک  آقای رجبیان 
3 مدیرکسب وکارالکترونیکی بازاریاب - کاردانی کلیه رشته ها 99/4/18 99/5/21 شنبه تا پنج شنبه  8-12 مشترک  مهندس جعفرنیا
4 نظارت براجرای اسکلت درساختمانهای فلزی  فوق دیپلم عمران  99/4/14 99/4/30 شنبه تا چهارشنبه  8-12 مشترک  مهندس ثابت 
5 برنامه نویسی Python کاردانی کامپیوتر 99/4/16 99/5/30 شنبه تا چهارشنبه  8-12 مشترک  مهندس مهری 
6 کارآفرینی با رویکرد kab(سطح مقدماتی) کاردانی کلیه رشته ها 99/4/24 99/5/11 شنبه تا چهارشنبه  8-12 مشترک  آقای رجبیان 
7 تکنسین تجهیزات شبکه های کوچک کاردانی کامپیوتر  99/4/28 99/10/8 روزهای زوج 8-12 برادران  مهندس شیبانی 
8 نظارت براجرای اسکلت درساختمانهای بتنی   لیسانس عمران یا معماری  99/5/4 99/5/21 شنبه تا چهارشنبه  8-12 مشترک  مهندس ثابت 
9 نظارت براجرای عملیات گودبرداری ، پی وپی کنی لیسانس عمران یا معماری  99/5/6 99/5/20 شنبه تا چهارشنبه  8-12 مشترک  مهندس زارع پور
10 کارآفرینی با رویکرد KAB(سطح تکمیلی) کاردانی کلیه رشته ها 99/5/12 99/5/29 شنبه تا چهارشنبه  8-12 مشترک  آقای رجبیان 
11 برنامه نویس VHDL کاردانی برق - کامپیوتر - آی تی  99/5/15 99/6/19 شنبه تا چهارشنبه  8-12 مشترک  مهندس زمانی 
12 تکنسین تجهیزات شبکه های کوچک کاردانی کامپیوتر 99/5/19 99/10/16 یکشنبه - سه شنبه  8-12 خواهران   مهندس شیبانی 
13 مدیریت پروژه های ساختمانی بر اساس استاندارد PMBOK لیسانس عمران  99/5/25 99/6/12 شنبه تا چهارشنبه  8-12 مشترک  مهندس ثابت 
14 کارافرینی با رویکرد KAB(سطح کامل) کاردانی کلیه رشته ها 99/6/1 99/7/6 شنبه تا چهارشنبه  8-12 مشترک  آقای رجبیان 
15 برنامه نویس زبان HTML برای طراحی صفحات WEB p * کاردانی کامپیوتر 99/6/1 99/7/20 شنبه تا چهارشنبه  8-12 مشترک  مهندس مهری 
16 برنامه نویسی با استفاده از واسط گرافیکی GUI در matlab کاردانی رشته های برق کلیه گرایشها ، کامپیوتر، IT ، روباتیک ، مکاترونیک ، عمران ، مهندسی پزشکی 99/6/11 99/6/24 شنبه تا چهارشنبه  8-12 مشترک  مهندس زمانی 
17 مدیرکسب وکارالکترونیکی بازاریاب - کاردانی کلیه رشته ها 99/6/15 99/7/16 شنبه تا چهارشنبه  8-12 مشترک  آقای جعفرنیا
18 نظارت بر اجرای عملیات گودبرداری، پی و پی کنی لیسانس عمران یا معماری  99/6/15 99/6/24 شنبه تا چهارشنبه  8-12 مشترک  مهندس ثابت 
19  برنامه نویس VHDL کاردانی برق - کامپیوتر - آی تی  99/6/25 99/7/16 شنبه تا چهارشنبه  8-12 مشترک  مهندس زمانی 
20 انجام امور پیمان ها در عملیات ساختمانی لیسانس عمران یا معماری  99/6/25 99/7/3 شنبه تا چهارشنبه  8-12 مشترک  مهندس ثابت 
درصورت به حدنصاب نرسیدن تعداد کارآموزان حداقل (15نفر) دوره تشکیل نخواهد شد.
پیش ثبت نام دردوره ها ازطریق سایت  www.mittc.ir
برای تمامی دوره های آموزشی درروز شروع دوره آزمون ورودی یا مصاحبه برگزار خواهد شد.
ساعت برگزاری مصاحبه یا آزمون برای شیفت صبح ساعت 9وبرای شیفت عصر ساعت 15 می باشد 
منابع آزمون درکانال تلگرام به اشتراک گذاشته خواهدشد.
آدرس کانال مرکز ارم درتلگرام : eramadvancedskills@
آدرس مرکز مهارتهای پیشرفته ارم : بلوارسازمان آب (بلوارشهید صادقی )- شهید صادقی 27