دوره های سه ماهه اول سال 99
1399/02/30 تعداد بازدید: 935
print
دوره های سه ماهه اول سال 99

*دوره های آموزشی اعلام شده مربوط به سه ماهه اول سال 99 مرکز مهارتهای پیشرفته ارم مشهد می باشد *
ردیف نام دوره  پیش نیاز شروع دوره  پایان دوره  روزهای  تشکیل  ساعت کارگاه  جنسیت  نام مربی 
1 مدیرسرویس دهنده های مایکروسافت  کاردانی کامپیوتر  98/8/20 99/4/11 روزهای زوج- عصر 14/30لغایت 19 برادران  مهندس شیبانی 
2 مدیرسرویس دهنده های مایکروسافت  کاردانی کامپیوتر  98/9/11 99/4/11 روزهای زوج 8-13 خواهران  مهندس شیبانی 
3 برنامه نویسی python کاردانی رشته های کامپیوتر 99/2/24 99/4/14 شنبه تا چهارشنبه  8-12 خواهران  مهندس مهری 
4 انجام امورپیمانها درعملیات ساختمانی لیسانس عمران یا معماری  99/2/24 99/3/10 شنبه تا چهارشنبه  8-12 مشترک  مهندس ثابت 
5 برنامه نویسی با استفاده از واسط گرافیکی GUI در matlab کاردانی رشته های برق کلیه گرایشها ، کامپیوتر، IT ، روباتیک ، مکاترونیک ، عمران ، مهندسی پزشکی 99/2/24 99/3/13 شنبه تا چهارشنبه  8-12 مشترک  مهندس زمانی 
6 کاربا نرم افزارcatia فوق دیپلم مکانیک  99/2/24 99/3/31 شنبه تا چهارشنبه  8-12 مشترک  مهندس محمدی
7 نظارت بر اجرای عملیات گودبرداری ، پی وپی کنی  فوق دیپلم عمران  99/02/24 99/3/6 شنبه تا چهارشنبه  8-12 مشترک  مهندس زارع پور
8 کارآفرینی با رویکرد KAB ( مقدماتی ) کاردانی کلیه رشته ها 99/2/24 99/3/13 شنبه تا چهارشنبه  8-12 مشترک  آقای رجبیان 
9 ساماندهی محیط کار (5S) کاردانی کلیه رشته ها 99/3/3 99/3/24 شنبه تا چهارشنبه  8-12 مشترک  مهندس مودیان 
10 طراح سازه های فولادی با نرم افزار TEKLA STRUCTURE(XSTEEL) کاردانی عمران  99/3/7 99/4/14 شنبه تا چهارشنبه  8-12 مشترک  مهندس زارع پور
11 پردازش و بهینه سازی تصویر با نرم افزار MATLAB  کاردانی رشته های برق کلیه گرایشها - کامپیوتر -IT- روباتیک - مکاترونیک  99/3/17 99/5/7 شنبه تا چهارشنبه  8-12 مشترک  مهندس زمانی 
12 انجام امور پیمان ها در عملیات ساختمانی لیسانس عمران یا معماری  99/3/17 99/3/31 شنبه تا چهارشنبه  8-12 مشترک  مهندس ثابت 
13 کارآفرینی با رویکرد KAB(سطح تکمیلی) کاردانی کلیه رشته ها 99/3/17 99/4/3 شنبه تا چهارشنبه  8-12 مشترک  آقای رجبیان 
درصورت به حدنصاب نرسیدن تعداد کارآموزان حداقل (15نفر) دوره تشکیل نخواهد شد.
پیش ثبت نام دردوره ها ازطریق سایت  www.mittc.ir
برای تمامی دوره های آموزشی درروز شروع دوره آزمون ورودی یا مصاحبه برگزار خواهد شد.
ساعت برگزاری مصاحبه یا آزمون برای شیفت صبح ساعت 9وبرای شیفت عصر ساعت 15 می باشد 
منابع آزمون درکانال تلگرام به اشتراک گذاشته خواهدشد.
آدرس کانال مرکز ارم درتلگرام : eramadvancedskills@
آدرس مرکز مهارتهای پیشرفته ارم : بلوارسازمان آب (بلوارشهید صادقی )- شهید صادقی 27