دوره های سه ماهه دوم سال 98
1398/03/23 تعداد بازدید: 4704
print
دوره های سه ماهه دوم سال 98

*دوره های آموزشی اعلام شده مربوط به سه ماهه دوم سال 98 مرکز مهارتهای پیشرفته ارم مشهد می باشد *
  ردیف  نام دوره  پیش نیاز شروع دوره  پایان دوره  روزهای تشکیل  ساعت کارگاه  جنسیت  نام مربی 
1 مدیریت پروژه براساس الگوی pmbok کارشناسی عمران ومعماری  98/3/25 98/4/5 شنبه - یکشنبه - دوشنبه - سه شنبه - چهارشنبه  8-13 مشترک  مهندس زارع پور
2 تکنیک های مدیریت ورهبری  کاردانی کلیه رشته ها 98/3/26 98/4/13 یکشنبه - سه شنبه  8-13 مشترک  آقای رجبیان
3 انجام امورپیمان ها درعملیات ساختمانی  لیسانس عمران یا معماری  98/3/26 98/4/3 شنبه - یکشنبه - دوشنبه - سه شنبه - چهارشنبه  8-13 مشترک  مهندس ثابت 
4 نقشه کشی صنعتی  ومدل سازی به کمک نرم افزارC کاردانی مکانیک  98/3/28 98/5/26 شنبه - یکشنبه - دوشنبه - سه شنبه - چهارشنبه  8-13 مشترک  مهندس محمدی
5 تکنسین تجهیزات شبکه های کوچک کاردانی کامپیوتر 98/4/1 98/8/19 روزهای زوج- عصر 18/30لغایت 14/30 برادران  مهندس شیبانی 
6 خلاقیت ونوآوری درمحیط کار کاردانی کلیه رشته ها 98/4/1 98/4/26 روزهای زوج 8-13 مشترک  مهندس حسینی 
7 تکنسین پشتیبانی سیستم عامل MS کاردانی کامپیوتر 98/4/2 98/5/13 یکشنبه - سه شنبه  8-13 خواهران  مهندس شیبانی 
8 برنامه نویسی با استفاده از واسط گرافیکی GUIدرmatlab کاردانی رشته های برق - کامپیوتر- عمران -IT-مهندسی پزشکی - مکاترونیک  98/4/3 98/4/26 روزهای زوج 8-13 مشترک  مهندس زمانی 
9 مدیرSEO کاردانی کلیه رشته ها 98/4/5 98/7/20 روزهای زوج 8-13 مشترک  مهندس جعفرنیا
10 طراحی شبکه های عصبی پرسپترون با نرم افزارmatlab کاردانی رشته های فنی - برق - کامپیوتر  -IT-مهندسی پزشکی - مکاترونیک  98/4/11 98/4/27 یکشنبه - سه شنبه  8-13 مشترک  مهندس زمانی 
11 پردازش و بهینه سازی تصویر با نرم افزار MATLAB کاردانی برق - کامپیوتر- روباتیک - مکاترونیک -IT 98/4/29 98/7/8 روزهای زوج 8-13 مشترک  مهندس زمانی 
12 برنامه نویسی با استفاده از واسط گرافیکی GUIدرmatlab کاردانی رشته های برق - کامپیوتر- عمران -IT-مهندسی پزشکی - مکاترونیک  98/4/30 98/5/20 یکشنبه - سه شنبه  8-13 مشترک  مهندس زمانی 
13 برنامه نویس VHDL کاردانی برق وکامپیوتر وآی تی -روباتیک - مکاترونیک -مهندسی پزشکی -  98/5/22 98/7/4 یکشنبه - سه شنبه  8-13 مشترک  مهندس زمانی 

کلیه دوره ها بدون شهریه ورایگان است 
       
درصورت به حدنصاب نرسیدن تعدادکارآموزان حداقل (15نفر)دوره تشکیل نخواهد شد          
پیش ثبت نام دردوره ها ازطریق سایت www.mittc.ir             
برای تمامی دوره های آموزشی درروز شروع دوره آزمون ورودی یا مصاحبه برگزارخواهد شد.          
ساعت برگزاری مصاحبه یا آزمون برای شیفت صبح ساعت 9 وبرای شیفت عصر ساعت 15 می باشد         
منابع آزمون درکانال تلگرام به اشتراک گذاشته خواهد شد.            
آدرس کانال مرکز ارم درپیام رسان گپ http://gap.im/eramadvancedskills        
آدرس مرکز مهارتهای پیشرفته ارم : بلوارسازمان آب ( بلوارشهید صادقی ) -  شهید صادقی 27