دوره های آموزشی سه ماهه سوم سال 97
1397/07/30 تعداد بازدید: 7067
print
دوره های آموزشی سه ماهه سوم  سال 97

 

 

*دوره های آموزشی اعلام شده مربوط به سه ماهه سوم سال 97 مرکز مهارتهای پیشرفته ارم مشهد می باشد *
ردیف  نام دوره  پیش نیاز شروع دوره  پایان دوره  روزهای تشکیل  ساعت کارگاه  جنسیت  نام مربی 
1 توسعه دهنده وب با PHP رشته های کامپیوتر 97/6/14 97/8/14 زوج- صبح 8-11 خواهران  مهندس مهری 
2 مدیرکسب وکاراینترنتی ندارد 97/6/17 97/9/5 روزهای زوج 8-11 مشترک  مهندس جعفرنیا
3 کارور سیستم اطلاعات جغرافیایی GISبا نرم افزارARC GIS ندارد 97/6/17 97/7/16 روزهای زوج 12-14 مشترک  مهندس علی نیا
4 طراح سایت با DHTML رشته های کامپیوتر 97/6/17 97/8/9 زوج- صبح 8-11 مشترک  مهندس عمرانی
5 نقشه کش وطراح صنعتی با CATIA آشنائی با نقشه کشی  97/6/26 97/10/24 زوج- صبح 8-11 مشترک  مهندس محمدی
6 طراحی قالب های فلزی وپلاستیکی با نرم افزارCATIA دوره کاربر CATIAو مبانی قالب سازی  97/6/26 97/7/15 یکشنبه - سه شنبه  8-11 مشترک  مهندس محمدی
7 مدیرسرویس دهنده های مایکروسافت  رشته های کامپیوتر 97/6/24 98/1/17 روزهای زوج 14/30-18/30 برادران  مهندس شیبانی 
8 خلاقیت ونوآوری درمحیط کار ندارد  97/7/3 97/8/13 یکشنبه - سه شنبه  8-11 مشترک  مهندس حسینی 
9 آمادگی شغلی  ندارد 97/7/3 97/7/22 یکشنبه - سه شنبه   8-11 مشترک  آقای رجبیان 
10 بکارگیری آیین نگارش ومکاتبات اداری  ندارد 97/7/4 97/7/25 روزهای زوج - عصر 15-18 برادران  مهندس مودیان 
11 کارآفرینی بارویکرد KAB(سطح کامل  ) ندارد 97/7/7 97/8/23 روزهای زوج- صبح 8-11 مشترک  آقای رجبیان 
12 بکارگیری HSEدرصنایع مقدماتی ندارد  97/7/8 97/8/1 یکشنبه - سه شنبه  8-11 مشترک  مهندس مودیان 
13 طراحی فضای سبز باکمک نرم افزارrealtime landscaping architect2 ندارد 97/7/8 97/9/13 یکشنبه - سه شنبه  8-11 مشترک  مهندس جعفرنیا
14 طراحی ومدلسازی با inventor رشته های مکانیک 97/7/17 97/8/1 یکشنبه - سه شنبه  8-13 مشترک  مهندس محمدی
15 طراحی و توسعه پایگاه داده با MYSQL-XAMPP توسعه دهنده وب با php 97/7/21 97/9/7 روزهای زوج  - ظهر 12/30-14/30 مشترک  مهندس عمرانی
16 تحلیلگر و طراح سازه های سه بعدی با برنامه ETABS رشته های عمران  97/7/21 97/9/14 روزهای زوج- صبح 8-11 مشترک  مهندس زارع پور
17 تحلیلگر و طراح پی با برنامه Safe کارورعمومی رایانه شخصی  97/7/22 97/8/22 روزهای فرد 8-11 مشترک  مهندس زارع پور
18 گزارش نویسی  ندارد 97/7/28 97/8/21 روزهای زوج -عصر  14/30-18/30 مرد  مهندس مودیان 
19 کارآفرینی بارویکرد KAB(سطح مقدماتی  ) ندارد 97/7/30 97/8/27 یکشنبه - سه شنبه  8-11 مشترک  آقای رجبیان 
20 تهیه وتدوین پروپوزال  ندارد  97/8/1 97/8/21 زوج- صبح 8-11 مشترک  مهندس حسینی 
21 تحلیلگرansys رشته های مکانیک 97/8/3 97/9/13 روزهای فرد - صبح 8-11 مشترک  مهندس محمدی
22 بکارگیری HSE در صنایع (مقدماتی) ندارد 97/8/6 97/9/6 یکشنبه - سه شنبه - صبح 8-11 برادران  مهندس مودیان 
23 استفاده از نرم افزار کنترل پروژه MS-PROJECT درجه 2 کارورعمومی رایانه شخصی  97/8/6 97/8/27 یکشنبه - صبح 8-11 خواهران  مهندس عمرانی
24 توسعه دهنده وب با PHP رشته های کامپیوتر 97/8/12 97/10/29 روزهای زوج - صبح 8-11 مشترک  مهندس عمرانی
25 استفاده ازنرم افزارspssدرجه 2 ندارد 97/8/15 97/8/29 یکشنبه - سه شنبه - صبح 8-11 مشترک  مهندس حسینی 
26 برنامه نویس زبان HTML برای طراحی صفحات WEB p * کارورعمومی رایانه شخصی  97/8/19 97/11/6 روزهای زوج -صبح 8-11 خواهران  مهندس مهری 
27


برنامه ریزی و کنترل پروژه کارگاهی با نرم افزار Microsoft Project(MSP)

کارشناسی عمران  97/8/19 97/9/10 روزهای زوج -عصر  14/30-17/30 برادران  مهندس زارع پور
28 مدیرseo ندارد 97/8/21 97/12/6 روزهای زوج -صبح 8-11 مشترک  مهندس جعفرنیا
29 مسئول حفاظت وایمنی  ندارد 97/8/23 97/12/22 زوج- عصر 14/30-18/30 مرد  مهندس مودیان 
30 استفاده ازنرم افزارspssدرجه 1 رایانه کارنرم افزارSPSSدرجه 2 97/9/4 97/9/20 یکشنبه - سه شنبه  8-11 مشترک  مهندس حسینی 
کلیه دوره ها بدون شهریه ورایگان است               
درصورت به حدنصاب نرسیدن تعدادکارآموزان حداقل (15نفر)دوره تشکیل نخواهد شد        
پیش ثبت نام دردوره ها ازطریق سایت www.mittc.ir             
برای تمامی دوره های آموزشی درروز شروع دوره آزمون ورودی یا مصاحبه برگزارخواهد شد.        
ساعت برگزاری مصاحبه یا آزمون برای شیفت صبح ساعت 9 وبرای شیفت عصر ساعت 15 می باشد         
منابع آزمون درکانال تلگرام به اشتراک گذاشته خواهد شد.            
آدرس کانال تلگرام ERAMADVANCEDSKILLS @            
آدرس مرکز مهارتهای پیشرفته ارم : بلوارسازمان آب ( بلوارشهید صادقی ) -  شهید صادقی 27