دوره های آموزشی سه ماهه دوم سال 97
1397/03/21 تعداد بازدید: 542
print
دوره های آموزشی سه ماهه دوم سال 97

*دوره های آموزشی اعلام شده مربوط به سه ماهه دوم سال 97 مرکز مهارتهای پیشرفته ارم مشهد می باشد *
ردیف  نام دوره  پیش نیاز شروع دوره  پایان دوره  روزهای تشکیل  ساعت کارگاه  جنسیت  نام مربی 
1 اصول وفنون مذاکره  ندارد 97/5/17 97/6/3 زوج - عصر 14/30-17/30 آقایان  مهندس مودیان 
2 مدیریت ارتباط با مشتری (CRM ) ندارد 97/4/2 97/5/15 زوج - عصر 14/30-17/30 آقایان  مهندس مودیان 
3 HSEمقدماتی  ندارد  97/6/5 97/7/2 زوج - عصر 14/30-17/30 آقایان  مهندس مودیان 
4 HSEپیشرفته   HSEمقدماتی  97/5/21 97/7/3 یکشنبه- سه شنبه - صبح 8-11/30       مشترک  مهندس مودیان 
5 ساماندهی محیط کار5S ندارد  97/4/10 97/5/16 یکشنبه- سه شنبه - صبح 8-11/30       مشترک  مهندس مودیان 
6 کارآفرینی مقدماتی ندارد  97/3/28 97/4/27 زوج - صبح 8-11 مشترک  دکتررجبیان 
7 شناسایی اصول بازارسرمایه  ندارد 97/5/1 97/5/29 زوج- صبح 8-11 مشترک  دکتررجبیان 
8 تکنیسین تجهیزات شبکه های کوچک فن آوری اطلاعات  97/4/12 97/10/16 یکشنبه- سه شنبه - صبح 8-11 خانمها مهندس شیبانی
9 سخنرانی حرفه ای  ندارد  97/4/9 97/6/7 زوج- صبح 8-11 مشترک  مهندس حسینی 
10 تحلیل داده ها با نرم افزارSPSS ندارد  97/5/14 97/7/1 یکشنبه- سه شنبه - صبح 8-11 مشترک  مهندس حسینی 
11 پروپوزال نویسی  ندارد  97/6/10 97/7/2 زوج- صبح 8-11 مشترک  مهندس حسینی 
12 تزریق قالبهای فلزی وپلاستیکی با نرم افزارMOD FLOW رشته های مکانیک  97/5/23 97/6/18 یکشنبه- سه شنبه - صبح 8-11 مشترک  مهندس محمدی
13 طراحی وتحلیل مدل های تزریق پلاستیک بانرم افزارmold flow رشته های مکانیک - ماشین ابزار- نقشه کشی صنعتی 97/4/14 97/8/15 پنج شنبه ها- صبح 8-13 مشترک  مهندس محمدی
14 کارورCatia رشته های مکانیک  97/4/30 97/6/24 زوج- صبح 8-11 مشترک  مهندس محمدی
15 تحلیلگروطراح سازه های سه بعدی با برنامه ETABS رشته های عمران  97/4/9 97/7/9 زوج - عصر 15-18 آقایان  مهندس چوبدار
16 طراحی فضای سبز با کمک نرم افزارREALTIME LANDSCAPING ARCHITECT2 ندارد  97/5/20 97/7/25 زوج ویکشنبه - عصر  14/30-17/30 آقایان  مهندس جعفرنیا
17 مدیرکسب وکاراینترنتی ندارد 97/6/17 97/9/5 روزهای زوج 8-11 مشترک  مهندس جعفرنیا
کلیه دوره ها بدون شهریه ورایگان است               
درصورت به حدنصاب نرسیدن تعدادکارآموزان حداقل (15نفر)دوره تشکیل نخواهد شد        
پیش ثبت نام دردوره ها ازطریق سایت www.mittc.ir             
برای تمامی دوره های آموزشی درروز شروع دوره آزمون ورودی یا مصاحبه برگزارخواهد شد.        
ساعت برگزاری مصاحبه یا آزمون برای شیفت صبح ساعت 9 وبرای شیفت عصر ساعت 15 می باشد         
منابع آزمون درکانال تلگرام به اشتراک گذاشته خواهد شد.            
آدرس کانال تلگرام ERAMADVANCEDSKILLS @            
آدرس مرکز مهارتهای پیشرفته ارم : بلوارسازمان - صادقی 27