دوره های آموزشی سه ماهه سوم سال 97
1397/05/28 تعداد بازدید: 3224
print
دوره های آموزشی سه ماهه سوم  سال 97

*دوره های آموزشی اعلام شده مربوط به سه ماهه سوم سال 97 مرکز مهارتهای پیشرفته ارم مشهد می باشد *
ردیف  نام دوره  پیش نیاز شروع دوره  پایان دوره  روزهای تشکیل  ساعت کارگاه  جنسیت  نام مربی 
1 مدیریت بازاریابی  ندارد 97/5/30 97/6/27 یکشنبه - سه شنبه  8-11 مشترک  مهندس رجبیان 
2 HSEمقدماتی  ندارد  97/6/5 97/7/2 زوج - عصر 14/30-17/30 آقایان  مهندس مودیان 
3 پروپوزال نویسی  ندارد  97/6/10 97/7/2 زوج- صبح 8-11 مشترک  مهندس حسینی 
4 کارآفرینی بارویکرد KAB(سطح مقدماتی ) ندارد  97/6/10 97/7/2 زوج- صبح 8-11 مشترک  مهندس رجبیان 
5 توسعه دهنده وب با PHP رشته های کامپیوتر 97/6/14 97/8/14 زوج- صبح 8-11 خواهران  مهندس مهری 
6 مدیرکسب وکاراینترنتی ندارد 97/6/17 97/9/5 روزهای زوج 8-11 مشترک  مهندس جعفرنیا
7 کارور سیستم اطلاعات جغرافیایی GISبا نرم افزارARC GIS ندارد 97/6/17 97/7/16 روزهای زوج 12-14 مشترک  مهندس علی نیا
8 طراح سایت با DHTML رشته های کامپیوتر 97/6/17 97/8/9 زوج- صبح 8-11 مشترک  مهندس عمرانی
9 نقشه کش وطراح صنعتی با CATIA آشنائی با نقشه کشی  97/6/26 97/10/24 زوج- صبح 8-11 مشترک  مهندس محمدی
10 طراحی قالب های فلزی وپلاستیکی با نرم افزارCATIA دوره کاربر CATIAو مبانی قالب سازی  97/6/26 97/7/15 یکشنبه - سه شنبه  8-11 مشترک  مهندس محمدی
11 خلاقیت ونوآوری درمحیط کار ندارد  97/7/3 97/8/13 یکشنبه - سه شنبه  8-11 مشترک  مهندس حسینی 
12 تهیه وتدوین پروپوزال  ندارد  97/8/9 97/8/28 زوج- صبح 8-11 مشترک  مهندس حسینی 
13 استفاده ازنرم افزارspssدرجه 2 ندارد 97/8/15 97/8/29 یکشنبه - سه شنبه - صبح 8-11 خواهران  مهندس حسینی 
14 تکنیک های مدیریت ورهبری  ندارد  97/7/18 97/8/7 زوج -صبح 8-11 خواهران  مهندس حسینی 
کلیه دوره ها بدون شهریه ورایگان است               
درصورت به حدنصاب نرسیدن تعدادکارآموزان حداقل (15نفر)دوره تشکیل نخواهد شد          
پیش ثبت نام دردوره ها ازطریق سایت www.mittc.ir             
برای تمامی دوره های آموزشی درروز شروع دوره آزمون ورودی یا مصاحبه برگزارخواهد شد.        
ساعت برگزاری مصاحبه یا آزمون برای شیفت صبح ساعت 9 وبرای شیفت عصر ساعت 15 می باشد         
منابع آزمون درکانال تلگرام به اشتراک گذاشته خواهد شد.            
آدرس کانال تلگرام ERAMADVANCEDSKILLS @            
آدرس مرکز مهارتهای پیشرفته ارم : بلوارسازمان آب ( بلوارشهید صادقی ) -  شهید صادقی 27