تقویم اجرای آزمون های عملی دوره های آموزشی برگزارشده درمرکز ارم
1398/03/27 تعداد بازدید: 1124
print
تقویم اجرای آزمون های عملی دوره های آموزشی برگزارشده درمرکز ارم

 

تقویم اجرای آزمون های عملی دوره های آموزشی برگزارشده در مرکز ارم در6 ماهه اول  سال 1398
ردیف ماه تاریخ آزمون کتبی تاریخ آزمون عملی
1 خرداد از 98/03/01 تا 98/03/15 1398/03/30
2 از 98/03/016 تا 98/03/31 1398/04/06
3 تیر از 98/04/01 تا 98/04/15 1398/04/20
4 از 98/04/16 تا 98/04/31 1398/05/10
5 مرداد از 98/05/01 تا 98/05/15 1398/05/24
6 از 98/05/016 تا 98/05/31 1398/06/07
7 شهریور از 98/06/01 تا 98/06/15 1398/06/21
8 از 98/06/016 تا 98/06/31 1398/07/11
 
نکته 1: آزمون عملی کارآموزان راس ساعت 8 صبح برگزار می شود.  
نکته 2: حداکثر زمان تحویل ژوری های آزمون عملی ، دو روز پس از برگزاری آزمون می باشد.
نکته 3: کارآموزانی که آزمون عملی مجدد دارند جهت ثبت نمره ملزم به پرداخت تعرفه و تحویل آن به واحد آزمون مرکز می باشند.