تقویم اجرای آزمون های عملی دوره های آموزشی برگزارشده درمرکز ارم
1398/07/28 تعداد بازدید: 2509
print
تقویم اجرای آزمون های عملی دوره های آموزشی برگزارشده درمرکز ارم

تقویم اجرای آزمون های عملی دوره های آموزشی برگزارشده در مرکز ارم درشش ماهه دوم  سال 1398
ردیف ماه تاریخ آزمون کتبی تاریخ آزمون عملی
1 مهر از 98/07/01 تا 98/07/15 1398/07/25
2 از 98/07/16 تا 98/07/30 1398/08/09
3 آبان از 98/08/01 تا 98/08/15 1398/08/23
4 از 98/08/16 تا 98/08/30 1398/09/07
5 آذر از 98/09/01 تا 98/09/15 1398/09/28
6 از 98/09/16 تا 98/09/30 1398/10/12
7 دی از 98/10/01 تا 98/10/15 1398/10/26
8 از 98/10/16 تا 98/10/30 1398/11/10
9 بهمن از 98/11/01 تا 98/11/15 1398/11/24
10 از 98/11/16 تا 98/11/30 1398/12/08
11 اسفند از 98/12/01 تا 98/12/15 1398/12/22
12 از 98/12/16 تا 98/12/29 1399/01/21
نکته 1: آزمون عملی کارآموزان راس ساعت 8 صبح برگزار می شود.  
نکته 2: حداکثر زمان تحویل ژوری های آزمون عملی ، دو روز پس از برگزاری آزمون می باشد.
نکته 3: کارآموزانی که آزمون عملی مجدد دارند جهت ثبت نمره ملزم به پرداخت تعرفه و تحویل آن به واحد آزمون مرکز می باشند.