برگزاری دوره GIS ویژه آقایان
1396/10/13 تعداد بازدید: 505
print
برگزاری دوره GIS ویژه آقایان

عنواان دوره : GIS

تاریخ برگزاری دوره :96/10/30 لغایت96/112/9 روزهای زوج  ساعت 15  الی 17

تاریخ آزمون ورودی96/10/30ساعت 15