بارگذاری زلزله بر اساس ایین نامه 2800 زلزله
1397/01/20 تعداد بازدید: 397
print
بارگذاری زلزله بر اساس ایین نامه 2800 زلزله

ویژه : برادران نام استاد: مهندس چوبدار تاریخ شروع دوره : 97/2/22

 

 عنوان دوره : بارگزاری زلزله براساس آیین نامه 2800زلزله 

 

 

پیش نیاز: رشته های عمران 

 

 

تاریخ برگزاری دوره : 97/2/22 لغایت 97/3/7            روزهای برگزاری: روزهای زوج           شیفت : عصر          ساعت برگزاری : 14/30تا18