دوره آموزشی انجام امورپیمان ها در عملیات ساختمانی
1398/02/17 تعداد بازدید: 465
print
 دوره آموزشی انجام امورپیمان ها در عملیات ساختمانی

تکمیل ظرفیت به تعداد 13 نفر

متقاضیان تکمیل ظرفیت دوره انجام امورپیمان ها درعملیات ساختمانی درروز شنبه مورخ 98/2/21 ساعت 8صبح به مرکزارم طبقه دوم اتاق 304مراجعه نمایند