اسامی قبول شدگان نهائی دوره بکارگیری HSE در صنایع (مقدماتی)
1397/07/14 تعداد بازدید: 587
print
اسامی قبول شدگان نهائی دوره بکارگیری HSE در صنایع (مقدماتی)

 

اسامی قبول شدگان نهائی دوره hseمقدماتی

 شروع کلاس یکشنبه 97/7/15 ساعت 8/30 صبح درطبقه منهای یک اتاق 126کارگاه غیرفنی می باشد

عدم حضوردرجلسه اول به منزله انصراف ازدوره است وافرادذخیره جایگزین می شوند.

 

لطفا" قبل ازتاریخ 97/7/15ثبت نام خودرادرلینک زیر قطعی بفرمائید.

 

http://reg.portaltvto.com/student2/signup/cardcheck/2604291/312998/7d3a733cd167ba10a94d1b86440d9cd3

 

ردیف

کارآموزان

1

توحید نجاری

2

محسن علیزاده

3

محمداوراض شیخی

4

دانیال فرهادی

5

علی ضیغمی

6

احسان یزدی

7

محسن یزدی

8

محسن زیدکی

9

محمدمهیارپورعبداله

10

مجتبی حسین پور

11

کوروش کیهان فر

12

سیدرسول موسوی

13

امیرحسین رئوف

14

یاشارشادکامی

15

محمدباقرجعفرزاده

16

سعیدآزاده جهان دوست

17

علی صبوحی

18

جوادبهرامی زاده

19

امیررضا شاهسونی

20

مریم میرزاده رهنی

21

بهنازمحیطی

22

افسانه عبدالهی

23

مرضیه باقری داهوئی

24

نیلوفربیرامی سعید آباد