بازدید معاونت محترم آموزش ، پژوهش و برنامه ریزی اداره کل سرکار خانم مهندس افتخاری و جناب آقای مهندس کرامتی از کارگاه های آموزشی مرکز آموزش فنی وحرفه ای شهید عباسیان تایباد
1399/07/09 تعداد بازدید: 49
print
بازدید معاونت محترم آموزش ، پژوهش  و برنامه ریزی اداره کل سرکار خانم مهندس افتخاری و جناب آقای مهندس کرامتی از کارگاه های آموزشی مرکز آموزش فنی وحرفه ای شهید عباسیان تایباد

بازدید معاونت محترم آموزش ، پژوهش و برنامه ریزی اداره کل سرکار خانم مهندس افتخاری و جناب آقای مهندس کرامتی از کارگاه های آموزشی مرکز آموزش فنی وحرفه ای شهید عباسیان تایباد