بازدید معاونت محترم آموزش ، پژوهش وبرنامه ریزی سرکار خانم مهندس افتخاری و جناب آقای مهندس کرامتی از آموزشگاه های آزاد شهرستان تایباد
1399/07/09 تعداد بازدید: 35
print
بازدید معاونت محترم آموزش ، پژوهش وبرنامه ریزی سرکار خانم مهندس افتخاری و جناب آقای مهندس کرامتی از آموزشگاه های آزاد شهرستان تایباد

به گزارش روابط عمومی مرکز آموزش فنی وحرفه ای شهید عباسیان تایباد معاونت محترم آموزش ، پژوهش وبرنامه ریزی سرکار خانم مهندس افتخاری و جناب آقای مهندس کرامتی از آموزشگاه های آزاد شهرستان تایباد بازدید نمودند .