ریاست
1396/08/23 تعداد بازدید: 268
print
ریاست

نام و نام خانوادگی: هادی رستمی

رشته تحصیلی:حسابداری-علوم تربیتی

مدرک تحصیلی:کارشناس حسابداری-کارشناس ارشد مدیریت آموزشی


سوابق کاری:

 

1-بدو استخدام 1374/10/11الی1380/05/01 نگهبان مرکز شماره ی 9 نیشابور

2-از تاریخ1380/05/01 الی1384/11/01 کارپرداز مراکز شهرستان های نیشابور

3-از تاریخ1384/11/01 الی 1386/01/29 کارشناس امور مالی استان خراسان شمالی

4-از تاریخ1386/01/29الی1389/02/12 رئیس اداره امور مالی استان خراسان شمالی

5-از تاریخ 1389/02/12 الی 1389/08/15 حسابدار و معاون مرکز شهرستان فیروزه

6-از تاریخ 1389/08/15 الی 1391/03/13 رئیس اداره امور مالی استان خراسان رضوی

7-از تاریخ 1391/03/13 الی1395/09/18 معاون مراکز شهرستان های نیشابور

8-از تاریخ 1395/09/18 تاکنون رئیس مرکز سرولایت شهرستان نیشابور


افتخارات:

 

1-عضو هیات رسیدگی به تخلفات اداری استان خراسان شمالی

2-کارمند نمونه جشنواره شهیدرجایی در خراسان رضوی در سال 1390

3-عضو تیم کوهنوردی استان خراسان رضوی

4-کارمند نمونه جشنواره شهید رجایی در خراسان رضوی در سال 1392

5-نماینده حراست مراکز شهرستان نیشابور