بازدید معاونت محترم سیاسی فرماندار نیشابور از گلخانه در حال ساخت مرکز
1397/11/15 تعداد بازدید: 45
print
بازدید معاونت محترم سیاسی فرماندار نیشابور از گلخانه در حال ساخت مرکز

حقیقی معاون سیاسی فرماندار نیشابور به همراه هیئت همراه از گلخانه در حال ساخت مرکز سرولایت بازدید بعمل آورد.